Chính trị

Ban Dân vận Huyện ủy Thạch Thất: Phát huy vai trò của các Tổ dân vận ở cơ sở

(08:42:00 22/11/2018) Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn xác định công tác Dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của đất nước; là điều kiện quan trọng bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, củng cố và tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Điều này đã trở thành một truyền thống cực kỳ quý báu, tốt đẹp của Đảng ta. Một trong những nhiệm vụ cơ bản của công tác dân vận hiện nay là hướng về cơ sở, bám sát địa bàn, phát huy vai trò công tác vận động nhân dân tham gia xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh ở địa phương, trong đó việc thành lập và đi vào hoạt động của các Tổ dân vận cơ sở có vai trò rất quan trọng giúp cấp ủy địa phương hoàn thành tốt công tác dân vận.

Thực hiện Hướng dẫn số 80-HD/BDVTW ngày 28/2/2012 của Ban Dân vận Trung ương về việc thành lập, hoạt động của Tổ dân vận thôn, bản, khóm, ấp, tổ dân phố, khu dân cư, Ban Dân vận Huyện ủy Thạch Thất đã tham mưu cho Huyện ủy hướng dẫn về việc thành lập Tổ dân vận ở thôn, khu dân cư, đến nay toàn huyện có 196 Tổ dân vận, với 1.959 thành viên.  Các đồng chí được lựa chọn tham gia Tổ dân vận là những người có uy tín trong cộng đồng, có trách nhiệm, tâm huyết, nhiệt tình với công việc, được nhân dân tin tưởng; phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu, sâu sát, gần gũi với nhân dân, nắm chắc tình hình và có trách nhiệm cao trong giải quyết vấn đề liên quan đến người dân một cách cụ thể, kịp thời.
 
Nhân dân xã Cần KIệm chung sức đồng lòng hiến đất làm đường
 
Những năm qua, các Tổ dân vận thường xuyên phối hợp chặt chẽ, đẩy mạnh hoạt động của 234 mô hình tự quản, 196 tổ hòa giải ở thôn dân cư, 22 mô hình đội tình nguyện tham gia phòng, chống ma túy, tệ nạn xã hội; 142 tổ tuần tra nhân dân ở các thôn dân cư. Từ đầu năm đến nay, nhờ làm tốt công tác Dân vận, đã hòa giải được 90/110 vụ việc, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thôn dân cư. 
Thông qua hoạt động của các tổ dân vận ở cơ sở đã phát huy tích cực quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở. Các đồng chí Bí thư chi bộ đã nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác dân vận, quan tâm lãnh, chỉ đạo phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác vận động  quần chúng ở địa bàn dân cư. Thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề bức xúc của nhân dân. Trước các vấn đề quan trọng ở cơ sở, cộng đồng dân cư trong thôn, tổ dân phố cùng nhau bàn bạc, thảo luận, quyết định các giải pháp giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh môi trường giúp đỡ nhau trong sản xuất và đời sống; tích cực thực hiện hương ước và  quy chế dân chủ ở cơ sở…Điểm nổi bật, khẳng định vai trò của Tổ dân vận đó là công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; làm nòng cốt trong nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đời sống của đoàn viên, hội viên, nhân dân; tình hình dân tộc, tôn giáo; tích cực tham gia thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. 
Các Tổ dân vận phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ thôn, tổ dân phố trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật, đưa giống mới vào sản xuất, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, tham gia xây dựng nông thôn mới, thực hiện nếp sống mới trong việc cưới, viêc tang và lễ hội, bài trừ các hủ tục, mê tín, dị đoan, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng quy ước, hương ước thôn, làng, tổ dân phố...
Để nâng chất lượng hoạt động của các Tổ dân vận, hàng năm Ban Dân vận Huyện ủy phối hợp với Trung tâm BDCT huyện mở các lớp đào tạo bồi dưỡng về nghiệp vụ công tác Dân vận cho cán bộ làm công tác dân vận ở cơ sở. Cùng với Mặt trận Tổ quốc các cấp, các đoàn thể chính trị - xã hội, các Tổ dân vận đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động và tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, vận động nhân dân tham gia hiến đất và hàng nghìn ngày công lao động, đóng góp kinh phí để làm đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, xây dựng nhà văn hóa, chỉnh trang thôn, xóm, khu dân cư. Vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường, tích cực tham gia phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo.
Trong thời gian tới để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ dân vận tạo động lực để phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, các Tổ dân vận trên địa bàn huyện  tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân về vai trò, vị trí của công tác Dân vận nói chung, hoạt động của Tổ dân vận nói riêng trong tình hình mới, qua đó làm chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về ý thức, tinh thần trách nhiệm của các tổ chức, lực lượng, hệ thống chính trị và nhân dân trong thực hiện công tác Dân vận, đồng thời phát huy vai trò của tổ trưởng, tổ phó và các thành viên của Tổ dân vận trong thực hiện nhiệm vụ, xác định đúng mối quan hệ phối hợp giữa các tổ chức làm công tác dân vận ở thôn, khu dân cư.

 

DTT

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C