Chính trị

Chỉ thị về nhiệm vụ Giáo dục và Đào tạo năm học 2020-2021

(09:49:00 16/09/2020) Ngày 15/9/2020, UBND huyện Thạch Thất ban hành Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc thực hiện nhiệm vụ Giáo dục và Đào tạo năm học 2020-2021 trên địa bàn huyện.

Phát huy những kết quả tích cực của năm học 2019 - 2020; khắc phục những tồn tại, hạn chế; huyện Thạch Thất phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của năm học 2020- 2021
 
Năm học 2019-2020 là năm học tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29- NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; là năm học cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII; dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của các cấp uỷ Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở cùng với sự cố gắng của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục, công tác Giáo dục và Đào tạo của Thạch Thất đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Quy mô trường lớp tiếp tục ổn định, phát triển; mạng lưới trường lớp được sắp xếp phù hợp, thực hiện dồn dịch hiệu quả các điểm trường lẻ đối với cấp học Mầm non; tỉ lệ huy động luôn đạt và vượt kế hoạch đề ra; công tác duy trì sĩ số học sinh được quan tâm với nhiều giải pháp hạn chế học sinh bỏ học. Huyện đã hoàn thành tốt công tác phổ cập giáo dục; Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học của các trường học được đầu tư xây dựng, nâng cấp theo hướng chuẩn quốc gia đáp ứng được với yêu cầu giáo dục -đào tạo trong thời kỳ mới.
Công tác bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên được chú trọng, chất lượng đội ngũ được nâng lên. Thực hiện tốt nền nếp dạy và học, đảm bảo quy chế chuyên môn, tích cực đổi mới phương pháp và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, dạy và học. Phong trào thi đua “Hai tốt” trong toàn ngành được đẩy mạnh với phương châm “Kỷ cương nghiêm, chất lượng thực, hiệu quả cao”. Công tác thanh tra, kiểm tra được duy trì tốt. Kỷ cương trường lớp được thực hiện nghiêm túc.
Trong năm học 2019-2020 các nhà trường đã triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid- 19. Thực hiện phương châm “tạm dừng đến trường không dừng học”, các nhà trường đã chủ động thay đổi phương thức dạy và học, tích cực tổ chức dạy học trực tuyến qua Internet và học tập trên truyền hình. Do vậy chất lượng giáo dục toàn diện được đảm bảo; công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu được duy trì; Công tác xã hội hóa giáo dục được quan tâm, đẩy mạnh, huy động các nguồn lực cho giáo dục một cách hiệu quả, thiết thực. Các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, Trung tâm GDNN-GDTX huyện thực hiện có hiệu quả các hoạt động giáo dục- đào tạo, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Ngành GD&ĐT huyện đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2019-2020.
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác giáo dục- đào tạo còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục đó là:
Công tác quản lý, chỉ đạo ở một số cơ sở giáo dục hiệu quả chưa cao; công khai trong quản lý thu, chi các khoản đóng góp đầu năm học ở một số trường thực hiện chưa kịp thời. phương pháp giảng dạy, năng lực sử dụng trang thiết bị, thí nghiệm thực hành, ứng dụng công nghệ thông tin của một số giáo viên còn hạn chế. Chất lượng giáo dục còn chưa đồng đều giữa các trường trong huyện, một số trường chất lượng còn chưa cao. Một số trường học chưa quan tâm thường xuyên việc cải tạo, chỉnh trang cơ sở vật chất để duy trì cảnh quan nhà trường xanh, sạch, đẹp.
Một số trường Mầm non được xây dựng lâu năm hệ thống phòng cháy, chữa cháy chưa đảm bảo theo qui định. Tỉ lệ giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo theo quy định mới tại Luật Giáo dục 2019 chưa cao. 
Thực hiện sự chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội, hướng dẫn của Sở GD&ĐT về việc triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm lĩnh vực giáo dục và đào tạo năm học 2020-2021; Phát huy những kết quả tích cực của năm học 2019 - 2020; khắc phục những tồn tại, hạn chế; phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của năm học 2020- 2021. Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, trường học, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chỉ đạo phối hợp với các ban Đảng Huyện ủy, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội huyện tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: 
1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội về các chủ trương của Đảng và nhà nước về phát triển giáo dục và đào tạo và nhiệm vụ của năm học 2020 - 2021; tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của các cấp chính quyền, sự vào cuộc của MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội và toàn thể nhân dân trên địa bàn huyện đối với công tác giáo dục- đào tạo đáp ứng yêu cầu thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và chương trình giáo dục phổ thông mới.
2. Tập trung thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Đảng, Quốc hội và các văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Triển khai thực hiện Luật Giáo dục năm 2019: Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 ngày 21/11/2017 của Quốc hội về đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Triển khai thực hiện chương trình, sách giáo khoa lớp l; tiếp tục rà soát, bổ sung đảm bảo cơ sở vật chất và thiết bị dạy học; lựa chọn và bố trí giáo viên có kinh nghiệm triển khai chương trình sách giáo khoa mới để dạy lớp 1 năm học 2020-2021.
3. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, quản lý tốt; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; thực hiện hiệu quả các Cuộc vận động của ngành Giáo dục và Đào tạo phát động. Tăng cường nền nếp, kỷ cương, dân chủ trong nhà trường.
4. Phát triển mạng lưới trường lớp đáp ứng nhu cầu học tập của con em nhân dân. Khuyến khích phát triển hệ thống các trường ngoài công lập; thu hút các nguồn lực đầu tư cho sự nghiệp phát triển giáo dục. Hoàn thành chỉ tiêu xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia; rà soát, bồ sung các điều kiện để giữ vững các trường đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Quan tâm đầu tư xây dựng các trường khó khăn về cơ sở vật chất, công trình vệ sinh, bếp ăn các trường học, không để xảy ra tình trạng thiếu nhà vệ sinh và công trình nước sạch trong các nhà trường. 
5. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục; phát triển, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Xây dựng, hoàn thiện quy chế, quy định về quản lý, sử dụng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ngành Giáo dục. Tập trung xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục nhằm đảm bảo đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, chuẩn về nghề nghiệp; rà soát, sắp xếp đội ngũ giáo viên đảm bảo quy định về định mức số lượng, chuẩn giáo viên đối với mỗi cấp học, không để xảy ra tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ. Tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo; kiên quyết xử lý nghiêm giáo viên, cán bộ quản lý vi phạm đạo đức nhà giáo; Thực hiện tốt chế độ chính sách cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Thực hiện tốt công tác đánh giá giáo viên đảm bảo thực chất gắn với thi đua, khen thưởng nhằm nâng cao đời sống, tạo động lực cho đội ngũ nhà giáo chuyên tâm với nghề. Chú trọng bồi dưỡng, nâng cao năng lực đặc biệt là năng lực quản trị nhà trường cho cán bộ quản lý giáo dục. Bồi dưỡng, nâng cao năng lực triển khai các nhiệm vụ cho giáo viên đáp ứng yêu cầu theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên; bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới, ưu tiên bồi dưỡng đội ngũ giáo viên dạy lớp l. Quan tâm phát triển và nâng cao năng lực Ngoại ngữ cho đội ngũ giáo viên nói chung và đội ngũ giáo viên Tiếng Anh nói riêng, đáp ứng yêu cầu và tiến độ triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới.
6. Tăng cường hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, kĩ năng sống cho học sinh qua các hoạt động giáo dục và trải nghiệm; thực hiện hiệu quả công tác tư vấn tâm lý, công tác xã hội cho học sinh phổ thông; rà soát, tích hợp nội dung giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh vào các môn học chính khóa. Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn cho học sinh trong quá trình đưa đón, thăm quan, dã ngoại; triển khai thực hiện Bộ quy tắc ứng xử trong trường học, tăng cường an ninh, an toàn trường học và các giải pháp phòng, chống bạo lực học đường; xây dựng cơ chế phối hợp giữa nhà trường - gia đình - xã hội trong giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh. Phát huy hiệu quả các hoạt động Đoàn, Hội, Đội trong trường học. 
7. Thực hiện tốt chương trình giáo dục thể chất, đẩy mạnh các hoạt động tập luyện thể dục thể thao, công tác y tế trường học; nâng cao nhận thức, hướng dẫn kĩ năng an toàn trong hoạt động giáo dục thể chất, chủ động phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước cho học sinh; tăng cường các biện pháp phòng ngừa, ứng phó với dịch bệnh, đặc biệt là dịch Covid -19. Duy trì, nâng cao tỉ lệ trẻ ăn bán trú; bảo đảm an toàn thực phẩm, thực hiện tốt hoạt động vệ sinh trường học. 
8. Phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục Mầm non. Tổng kết chuyên đề “Xây dựng trường Mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2016- 2020”; phát triển chương trình giáo dục nhà trường phù hợp với địa phương, khả năng và nhu cầu của trẻ, hướng tới việc phát triển các phẩm chất, năng lực và liên thông với giáo dục tiểu học; hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục mầm non đối với nhóm trẻ, lớp mẫu giáo, lớp mầm non độc lập và đẩy mạnh công tác phối hợp giữa gia  đình và nhà trường về bảo vệ, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em. 
9. Thực hiện hiệu quả công tác nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục; công tác phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu cấp học phổ thông. Tích cực đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh; tích hợp lồng ghép, tinh giản nội dung dạy học trong chương trình giáo dục phổ thông hiện hành, đẩy mạnh giáo dục STEM trong giáo dục phổ thông. Đổi mới kiểm tra, đánh giá gắn với lộ trình thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. Thực hiện tốt công tác hướng nghiệp, dạy nghề gắn với thực tiễn sản xuất kinh doanh tại địa phương, đẩy mạnh công tác phân luồng và định hướng nghề nghiệp cho bọc sinh phổ thông từ THCS. Tiếp tục triển khai giảng dạy tập bài giảng Lịch sử huyện Thạch Thất cho học sinh phổ thông các trường trong huyện; Có biện pháp kiên quyết giảm số học sinh yếu kém, học sinh bỏ học; phấn đầu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo huyện Thạch Thất và chỉ tiêu của mỗi cơ sở giáo dục năm học 2020 - 2021.
10. Nâng cao chất lượng dạy học Tiếng Anh trong các nhà trường. Khuyến khích triển khai cho trẻ mẫu giáo và học sinh lớp 1, lớp 2 làm quen với tiếng Anh và triển khai dạy Tiếng Anh bổ trợ cho học sinh lớp 3,4,5 ở các địa phương có đủ điều kiện thực hiện và gia đình, người học có nhu cầu. Khuyến khích triển khai chương trình Tiếng Anh hệ 10 năm. Đổi mới hình thức, phương pháp thi, kiểm tra đánh giá năng lực ngoại ngữ của học sinh theo chuẩn đầu ra. Tăng cường các điều kiện dạy và học Tiếng Anh theo hướng ứng dụng triệt để công nghệ thông tin. Hưởng ứng phong trào giáo viên và học sinh cùng học Tiếng Anh, xây dựng và phát triển môi trường học và sử dụng Tiếng Anh trong các nhà trường.
11. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giáo dục, quản trị nhà trường và trong dạy học, kiểm tra, đánh giá. Hoàn thiện cơ sở dữ liệu ngành, tích hợp các hệ thống thông tin quản lý ngành hiện có vào cơ sở dữ liệu ngành. Tiếp tục xây dựng và đưa vào sử dụng hiệu quả kho học liệu số, học liệu điện tử toàn ngành, ngân hàng câu hỏi trực tuyến dùng chung, kho bài giảng điện tử.
12. Củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục Tiểu học mức độ 3, từng bước nâng cao công tác phổ cập giáo dục THCS. Nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng; Tăng cường đổi mới quản lý nhà nước trong tổ chức hoạt động dạy và học tại Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - GDTX, thực hiện đa dạng hóa nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của người dân, góp phần xây dựng xã hội học tập, đáp ứng nhu cầu học văn hoá và học nghề của học sinh và nhân dân trong huyện.
13. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo; quản lý các cơ sở giáo dục ngoài công lập. Tăng cường quản lý thu, chi trong các cơ sở giáo dục đảm bảo công khai, minh bạch, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; Thực hiện nghiêm túc, đúng quy định về dạy thêm, học thêm theo Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND ngày 25/6/2013 của UBND thành phố.
14. Đẩy mạnh việc phân cấp và thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các nhà trường theo quy định. Phòng GD&ĐT chủ trì phối hợp với các trường THPT, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - GDTX, các phòng, ban chuyên môn của huyện và UBND các xã, thị trấn chủ động tham mưu cho Huyện ủy, HĐND, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2020- 2021.
Đề nghị các ban Đảng Huyện ủy, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội huyện phối hợp thực hiện tốt Chỉ thị này./.

 

Thảo Linh (tổng hợp)

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C