An ninh quốc phòng

Chương trình xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2020

(17:13:00 27/04/2020) Ủy ban nhân dân huyện Thạch Thất vừa ban hành Chương trình xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2020 trong tình hình mới.

Các tập thể, cá nhấn có thành tích xuất sắc được UBND huyện khen thưởng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2019
 
Theo đó, các phòng, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, BCD 138 các cấp về ý nghĩa, vị trí, tầm quan trọng của công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, là nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, không để bị động, bất ngờ, khủng bố, phá hoại, gây rối, bạo loạn; giữ vững ổn định an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, an ninh- quốc phòng, đối ngoại trên địa bàn huyện.
Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phù hợp với tình hình hiện nay, nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động trong phát hiện, tố giác, đấu tranh với các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật trong xây dựng, nâng cao chất lượng của các mô hình, chuyên để nhằm phát huy quyền và nghĩa vụ của quần chúng nhân dân trong công tác đảm bảo an ninh- chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng thế trận an ninh nhân dân kết hợp với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc, toàn diện, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, xã hội ở cơ sở, bảo vệ tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm,các sự kiện chính trị trọng đại, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao diễn ra trên địa bàn huyện Thạch Thất.
Xây dựng, củng cố và nhân rộng các chuyên đề, mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc để tập hợp, tổ chức, động viên cán bộ, nhân dân tự giác tham gia phòng, chống hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn góp phần kiềm chế sự gia tăng tội phạm về tệ nạn xã hội. Không để hình thành các “điểm nóng”, tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự góp phần phục vụ tích cực nhiệm vụ chính trị, kinh tế- xã hội ở địa phương.
Thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của BCĐ 138 từ huyện đến cơ sở nhằm tiếp tục phát huy ý thức, trách nhiệm, vai trò nòng cốt của các phòng, ban, ngành, cơ quan và các tổ chức thành viên trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Tiếp tục quan tâm, thực hiện tốt công tác xây dựng lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhất là tại cơ sở. Trọng tâm là củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng Công an xã, thị trấn, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, lực lượng tự quản, dân phòng…Đảm bảo ngân sách, chế độ, tiêu chuẩn, chính sách, cơ sở vật chất nhằm tạo điều kiện cho lực lượng này hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Quá trình thực hiện phải đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cơ quan, các tổ chức chính trị- xã hội, sự đồng tình, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân nhằm đạt hiệu quả cao nhất và phải gắn kết với các cuộc vận động, chương trình, dự án phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo an ninh- quốc phòng, xây dựng nông thôn mới…do Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Thành ủy, UBND Thành phố và các đơn vị, địa phương phát động…/.

 

Thảo Linh (tổng hợp)

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C