An ninh quốc phòng

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền “ nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn hành vi phạm tội về ma túy tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp” trên địa huyện

(09:46:00 18/05/2020) Tích cực tuyên truyền sâu rộng về tác hại của ma túy, pháp luật xử lý tội phạm ma túy, cách thức phòng, chống ma túy để cho từng người dân, từng gia đình và cộng đồng nâng cao ý thức pháp luật và tích cực tham gia phòng, chống ma túy đặc biệt là tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy.

 
UBND huyện vừa ban hành Kế hoạch số 133/KH-UBND triển khai thực hiện Dự án “Nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn hành vi phạm tội về ma túy tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp” trên địa bàn huyện
Mục đích nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các phòng, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức, các lực lượng quần chúng, huy động các cơ quan, đơn vị tham gia phối hợp phòng, chống ma túy tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy trên địa bàn huyện, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức trách nhiệm của lực lượng chuyên trách trong công tác phòng, chống ma túy nói chung, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy nói riêng trong việc phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi phạm tội về ma túy tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp. Đồng thời, phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm phòng ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất số đối tượng mới tham gia hoạt động phạm tội về ma túy. Xác định rõ vai trò, trách nhiệm, phân công nhiệm vụ cụ thể các cơ quan chủ trì, phối hợp tham gia tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống ma túy; thực hiện phân loại đối tượng tuyên truyền, chú trọng tuyên truyền cá biệt, phân công, phân cấp về đối tượng tuyên truyền để đạt hiệu quả cao nhất.
Theo Kế hoạch, UBND huyện đề ra một số mục tiêu cụ thể, trong đó yêu cầu tổ chức điều tra cơ bản nhằm đánh giá đúng thực trạng 100% các tuyến, địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy có trên địa bàn huyện. Nâng cao hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, điều tra, bóc gỡ triệt để các ổ nhóm, đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.  Tập trung triệt xóa các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy, nhất là các điểm, tụ điểm tổ chức sử dụng ma túy trái phép liên quan đến dịch vụ kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự. Phòng ngừa, ngăn chặn không để hình thành các điểm, tụ điểm phức tạp mới, không để xảy ra tình trạng mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy công khai ở các địa bàn công cộng, khu dân cư, trường học... Phấn đấu hết năm 2020 không còn điểm nóng về ma túy và không để phát sinh địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy.
Kiểm soát và nắm chắc tình hình hoạt động của các loại tội phạm và tệ nạn ma túy để tổ chức triển khai thực hiện theo 03 tiêu chí “chặn cung, giảm cầu, giảm tác hại” về ma túy tại các địa bàn trên toàn huyện;  Kiểm soát chặt chẽ không để trồng cây thuốc phiện và cây cần sa trồng trái phép trên địa bàn; không để tồn tại hoạt động sản xuất trái phép chất ma túy, tách chiết ma túy từ các loại thuốc có chứa chất gây nghiện, chất hướng thần, tiền chất ma tuý trên địa bàn huyện.
Cùng với đó, UBND huyện yêu cầu triển khai thực hiện một số nội dung:  Tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh chống các loại tội phạm về ma túy tại các địa bàn trọng điểm phức tạp; đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy. Tham mưu với Huyện , UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Bộ Chính trị, của Thành ủy, Chỉ thị, Kế hoạch của UBND Thành phố, của huyện về công tác phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy; phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền trong chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra đưa công tác phòng, chống ma túy trở thành mục tiêu ưu tiên trong chiến lược phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.
Tham mưu xây dựng các văn bản chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc cấp ủy, chính quyền ở cơ sở trong phòng, chống ma túy; xây dựng và triển khai phương án phòng, chống ma túy ở các địa bàn trọng điểm, phức tạp; thực hiện lồng ghép với các chương trình phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương để triệt tiêu nguồn gốc phức tạp về ma túy và tội phạm ma túy. 
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng về tác hại của ma túy, pháp luật xử lý tội phạm ma túy, cách thức phòng, chống ma túy để cho từng người dân, từng gia đình và cộng đồng nâng cao ý thức pháp luật và tích cực tham gia phòng, chống ma túy đặc biệt là tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy.
Đẩy mạnh công tác phát động phong trào quần chúng bảo vệ An ninh Tổ quốc tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy tham gia đấu tranh trấn áp tội phạm ma túy, tố giác, truy bắt các đối tượng phạm tội về ma túy. Kịp thời tổ chức thực hiện động viên, khen thưởng các cá nhân, tổ chức có thành tích xuất sắc tham gia tích cực công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy; nhân điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc.
Ngoài ra, UBND huyện cũng yêu cầu thực hiện đồng bộ các biện pháp để đấu tranh, triệt xóa các đường dây, tổ chức phạm tội về ma túy, triệt xóa các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy. Thực hiện các biện pháp phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ. Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xây dựng các chốt lưu động kiểm tra tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy và địa bàn có nguy cơ phát sinh phức tạp về ma túy. Kịp thời phát hiện và triệt xóa các tụ điểm, điểm mua bán lẻ ma túy trên địa bàn.
Tăng cường đấu tranh, triệt xóa các đường dây, tổ chức tội phạm về ma túy, triệt xóa các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy. Tổ chức sơ kết, tổng kết các chương trình kế hoạch, các chuyên án, vụ án điển hình để rút kinh nghiệm, kịp thời phát hiện và chấn chỉnh các sơ hở thiếu sót nhằm hoàn thiện, nâng cao hiệu quả đấu tranh và tránh thương vong cho cán bộ chiến sỹ. Thực hiện có hiệu quả hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm về ma túy. Hoàn thiện hệ thống tổ chức và cơ chế chỉ đạo hoạt động nghiệp vụ của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy. Đảm bảo các phương tiện, trang thiết bị đặc thù phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp.
UBND huyện yêu cẩu các phòng, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, UBND xã, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn và theo quy định của Luật phòng, chống ma túy; xây dựng kế hoạch cụ thể, chỉ đạo các đơn vị, cơ sở trực thuộc, tổ chức các hoạt động phòng, chống ma túy lồng ghép với các hoạt động chuyên môn của đơn vị…/.

 

Thảo Linh (tổng hợp)

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C