Chính trị

Đẩy mạnh tuyên truyền Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020)

(10:45:00 09/11/2020) Ôn lại lịch sử vẻ vang của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam giúp cho mỗi chúng ta nhận thức đầy đủ hơn về sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, về vị trí, vai trò, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

 
Ngày 02/11/2020, UBND huyện Thạch Thất ban hành Kế hoạch 236-KH/UBND về việc Tổ chức trang trí, tuyên truyền, cổ động trực quan kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam; Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/1 1/2020). 
Theo đó, nội dung tuyên truyền làm rõ những chặng đường lịch sử vẻ vang của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam qua các thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa cũng như vị trí, vai trò và đóng góp to lớn của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát, phản biện xã hội; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.
 
Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm góp phần tạo sự thống nhất trong toàn Đảng bộ và Nhân dân huyện Thạch Thất, từ đó tạo động lực quan trọng để thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; cổ vũ cán bộ, đảng viên, Nhân dân và lực lượng vũ trang huyện vượt lên khó khăn, thách thức, củng cố và bồi đắp niềm tin vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Việc không ngừng đổi mới nội dung, phương thức lãnh dạo của Đảng đối với mặt trận Tổ quốc Việt Nam và việc phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới; tôn vinh, tri ân công lao, đóng góp to lớn của các cấp, các ngành đối với sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới.
UBND huyện yêu cầu các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở, UBND các xã, thị trấn cần đa dạng, phong phú các hoạt động tuyên truyền như: cổ động trực quan trang trí cờ Đảng, cờ Tổ quốc, băng zôn, khẩu hiệu trên các trục đường chính và trong các khu vực trung tâm huyện, xã, thị trấn, trụ sở các công sở, cơ quan, đơn vị, trường học; Vận động nhân dân làm tốt công tác vệ sinh môi trường, giữ gìn cảnh quan đường làng ngõ xóm, treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc góp phần tạo không khí phấn khởi thi đua, tạo sự chuyển biến tích cực, rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm. 
Phòng Văn hóa- Thông tin, Trung tâm Văn hóa- Thông tin và Thể thao huyện tăng cường tin, bài tuyên truyền trên hệ thống phát thanh từ huyện đến cơ sở về ý nghĩa của Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam và Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 18/11/2020) và các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam./.

 

Thảo Linh (tổng hợp)

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C