Chính trị

Hội nghị trực tuyến báo cáo viên Trung ương tháng 11/2020

(09:10:00 14/11/2020) Sáng ngày 12/11/2020, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 11/2020 bằng hình thức trực tuyến tại 453 điểm cầu trong cả nước.

Dự tại điểm cầu huyện Thạch Thất, có đồng chí Nguyễn Hồng Nhật- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Nguyễn Mạnh Hồng- Phó Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIV, các đồng chí Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện, lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; Bí thư, Phó Bí thư các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Huyện ủy; các đồng chí báo cáo viên của huyện; đảng viên Đảng bộ cơ quan Dân Đảng Huyện ủy; các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.
Toàn cảnh điểm cầu huyện Thạch Thất
 
Hội nghị đã được nghe Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương thông báo kết quả Đại hội Đảng bộ trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2020- 2025. Đồng chí cho biết, thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đến ngày 28/10/2020, 67/67 Đảng bộ trực thuộc Trung ương đã hoàn thành việc tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020- 2025, đảm bảo theo đúng tiến độ, đúng quy định, chất lượng theo yêu cầu.
 
Hội nghị cũng được nghe Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng quán triệt nội dung Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Theo đó, để tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 33-NQ/TW, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp quyết tâm thực hiện có hiệu quả, tạo chuyển biến sâu sắc, toàn diện các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã nêu trong Nghị quyết. Đồng thời, cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; tập trung xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, khẩn trương hoàn thiện việc xây dựng hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; đẩy mạnh xây dựng môi trường và đời sống văn hóa lành mạnh, gắn với phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh;... 
Cũng tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã thông tin về kết quả và bài học kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước qua các kỳ Đại hội; công tác chuẩn bị Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ X; nghe đại diện lãnh đạo Bộ Ngoại giao thông tin chuyên đề kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ, dự báo chính sách đối ngoại của Mỹ trong nhiệm kỳ mới và tác động có thể đối với tình hình quốc tế và khu vực./.

 

Thu Thủy

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C