Chính trị

Huyện Thạch Thất: Tăng cường tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân, phát huy tính dân chủ của nhân dân

(08:20:00 21/11/2018) Những năm qua, các cấp ủy đảng trong huyện đã đổi mới và tăng cường công tác Dân vận để tạo đồng thuận xã hội trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân trong sạch, vững mạnh. Để kịp thời nắm bắt và giải quyết những băn khoăn, bức xúc của các tầng lớp nhân dân, huyện đã tăng cường tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Qua đó, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, bảo đảm thực hiện tốt chức năng giám sát của nhân dân trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội tại cơ sở. Đồng thời tạo môi trường thuận lợi để nhân dân tham gia xây dựng chính quyền, đóng góp ý kiến xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng.

Thực hiện các Quyết định của Thành ủy Hà Nội về Tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị- xã hội và nhân dân. Huyện ủy Thạch Thất đã ban hành các Văn bản chỉ đạo, Kế hoạch tổ chức thực hiện, chỉ đạo các xã, thị trấn định kỳ tổ chức Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị- xã hội và nhân dân. Năm 2016 mới chỉ có 5/23 xã, thị trấn tổ chức được hội nghị đối thoại, thì đến năm 2017, năm 2018 cả 23/23 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã tổ chức được hội nghị đối thoại, đạt tỷ lệ 100%. Tại các cuộc đối thoại, các kiến nghị, phản ánh đều được người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trả lời cụ thể, rõ ràng từng ý kiến. Đồng thời chỉ ra những việc chính quyền và nhân dân đã làm được và những khó khăn, vướng mắc để nhân dân đồng thuận, chia sẻ với chính quyền địa phương. Những lĩnh vực thuộc thẩm quyền của địa phương, người chủ trì đối thoại đã trực tiếp giao cho các cơ quan chuyên môn trực tiếp trả lời, giải thích làm rõ cho nhân dân hiểu và có văn bản giải quyết cụ thể từng vấn đề như: Việc bồi thường, giải phóng mặt bằng; sửa chữa, nâng cấp các tuyến giao thông, kênh mương thủy lợi, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất… Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cũng thẳng thắn tiếp thu và chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh, xử lý. Những vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp trên đã được tổng hợp đầy đủ để báo cáo cơ quan cấp trên xem xét, giải quyết...
Xã Lại Thượng tổ chức hội nghị đối thoại giữa Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND xã với nhân dân
 
Qua đối thoại trực tiếp với Bí thư cấp ủy, lãnh đạo chính quyền các cấp, đại đa số cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân được bày tỏ tâm tư, nguyện vọng đã phấn khởi, đồng thuận cao trong thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Đối thoại trực tiếp với dân đã phát huy hiệu quả thiết thực và bước đầu góp phần khắc phục sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống.
Thực tế hiện nay cho thấy, để người dân chủ động, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và xây dựng quê hương thì việc người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường đối thoại trực tiếp với dân, phát huy dân chủ theo hướng “gần dân, sát dân, gắn bó mật thiết với nhân dân” và “nghe dân nói, nói cho dân hiểu, làm cho dân tin” là một việc làm cần được tiếp tục thực hiện. Đối thoại phải được chuẩn bị chu đáo, được thực hiện trên tinh thần thẳng thắn, cầu thị, xây dựng, trách nhiệm, nghiêm túc giải quyết tốt những vấn đề nảy sinh ngay từ cơ sở. Sau đối thoại, tiếp thu ý kiến, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị phải tăng cường giám sát, kiểm tra việc giải quyết các kiến nghị của nhân dân, quan tâm đến lợi ích trực tiếp của nhân dân. Có như vậy thực hiện đối thoại mới góp phần phát huy dân chủ, đồng thuận xã hội, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của chính quyền, giám sát của MTTQ và các đoàn thể nhân dân, củng cố mối quan hệ mật thiết giữa dân với Đảng. 
Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục nâng cao chất lượng các cuộc tiếp xúc, đối thoại, tạo sự gần gũi, cởi mở giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân; tăng cường công tác tuyên truyền để dân biết, dân hiểu và quan tâm, tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân. 

 

DTT

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C