Chính trị

Huyện ủy Thạch Thất ban hành Kế hoạch Tổ chức tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyên với mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị- xã hội và nhân dân trên địa bàn huyện Thạch Thất năm 2020

(10:53:00 19/03/2020) Ðối thoại với nhân dân là cầu nối rất quan trọng, giúp cho việc lãnh đạo của cấp ủy và điều hành của chính quyền các cấp sát đời sống, gần với nhân dân, góp phần xây dựng chính quyền liêm chính, kiến tạo, lắng nghe, phục vụ người dân. Những ý kiến, kiến nghị của nhân dân gửi đến người đứng đầu cấp ủy, chính quyền là những tâm tư, nguyện vọng, là vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích của mỗi người dân và việc trả lời, giải quyết kịp thời, đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước sẽ góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cả hệ thống chính trị, phát huy dân chủ, sức sáng tạo của nhân dân.

Ngày 09/3/2020, Huyện ủy Thạch Thất ban hành Kế hoạch số 176-KH/HU về việc tổ chức tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyên với mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị- xã hội và nhân dân trên địa bàn huyện Thạch Thất năm 2020. Nhằm lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và ý kiến của nhân, tiếp thu ý kiến đóng góp, phản ánh của nhân dân, đảm bảo quyền làm chủ và phát huy vai trò giám sát cảu nhân dân; kịp thời phát hiện những vấn đề còn vướng mắc, phát sinh để giải quyết hoặc đề xuất, kiến nghị với cấp trên điều chỉnh, sửa đổi những chủ trương, chính sách, quy định chưa phù hợp. Tuyên tuyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chủ trương của cấp ủy, quy định của chính quyền, các chương trình mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội, các nhiệm vụ chính trị của huyện góp phần củng cố, tăng cường sự thống nhất về chính trị tư tưởng, tạo đồng thuận trong nhân dân, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện.
Huyện ủy- HĐND- UBND huyện tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại với MTTQ, các tổ chức chính trị- xã hội và nhân dân năm 2019
 
Theo đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Thạch Thất yêu cầu việc tổ chức tiếp xúc, đối thoại đảm bảo thiết thực, hiệu quả, sát với thực tế của địa phương; tuân thủ các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền, phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội.
Tiếp xúc, đối thoại trực tiếp phải được tiến hành công khai, dân chủ, minh bạch, có trọng tâm, trọng điểm với tinh thần xây dựng vì lợi ích của nhân dân.
Không lợi dụng việc tiếp xúc, đối thoại để làm trái các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hoặc đưa ra những thông tin không đúng, không có căn cứ ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức, cá nhân gây mất  an ninh trật tự.
Việc tổ chức tiếp xúc, đối thoại bám sát vào Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ chính trị (khóa XI) và Quyết định 2220 của Thành ủy.
Về nội dung tiếp xúc, đối thoại:
Thu thập ý kiến đóng góp, tham vấn của các tổ chức, cá nhân về Dự thảo các Nghị quyết, Chỉ thị, Quyết định, quy chế, quy định, kết luận…của Đảng và Nhà nước có nội dung liên quan trực tiếp đến quyền lợi và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.
Thông tin, phản ánh về việc thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu cấp ủy, chính quyền; về tinh thần, thái độ, trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được giao; về vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên.
Xin ý kiến nhân dân tham gia hiến kế, bàn bạc các biện pháp, giải pháp giúp cấp ủy, chính quyền tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương.
Tiếp thu, định hướng giải quyết những phản ánh, kiến nghị, đề nghị, những vấn đề bức xúc phát sinh trong nhân dân.
Thời gian tổ chức đối với cấp xã, thị trấn xong trước ngày 30/5/2020.
Cấp huyện tổ chức xong trước ngày 30/7/2020.../.

 

Thảo Linh (tổng hợp)

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C