Xã hội

Kế hoạch: Phát triển văn hóa đọc huyện Thạch Thất đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

(08:42:00 15/05/2020) Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng là nền tảng để xây dựng thành công xã hội học tập. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, huyện Thạch Thất đang nỗ lực triển khai có hiệu quả Kế hoạch phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và nhân dân về ý nghĩa của việc phát triển văn hóa đọc, định hướng đọc cho người dân, tùy thuộc vào trình độ dân trí, nghề nghiệp và điều kiện sống, có thể tiếp cận được với thông tin, tri thức phù hợp, hữu ích nhất cho cuộc sống. Từ đó, góp phần nâng cao dân trí, phát triển bền vững nguồn nhân lực của địa phương.

                                                                                                                                                  ảnh minh họa
                                      Mỗi người cần đọc sách để cập nhật kiến thức, thông tin để trau dồi kỹ năng, nghề nghiệp tránh bị lạc hậu trong thời đại hiện nay
 
Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội và nhân dân về phát triển văn hóa đọc. Xây dựng, khuyến khích và phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, góp phần xây dựng xã hội học tập, phát triển nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Xây dựng cơ chế chính sách, các giải pháp phát triển văn hóa đọc trong nhân dân, hệ thống thư viện, tủ sách của huyện Thạch Thất. Ngày 29/4/2020, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 126/KH- UBND về Phát triển văn hóa đọc huyện Thạch Thất đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
 Mục tiêu đến năm 2025:
- Về khả năng tiếp cận, sử dụng thông tin, tri thức:
+ Nâng cấp, đầu tư hệ thống thư viện huyện, thư viện của các cơ sở giáo dục; các tủ sách tại cơ sở; tăng cường các hình thức tiếp cận, sử dụng thông tin, tri thức, đặc biệt là nâng cao hiệu quả văn hóa đọc; phấn đấu đạt 80% học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục sử dụng hệ thống thư viện công cộng thường xuyên.
+ Tập trung tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân tiếp cận, sử dụng thông tin, tri thức, nâng cao văn hóa đọc tại các thư viện công cộng, nhà học tập cộng đồng, điểm bưu điện - văn hóa xã; phấn đấu 20% - 25% người dân ở khu vực nông thôn, 15% - 20% người dân ở miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn được tiếp cận sách, báo, tài liệu... nhằm nâng cao dân trí, chất lượng đời sống văn hóa tinh thần của người dân.
- Về nâng cao kỹ năng đọc:
+ Tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn kỹ năng tiếp nhận và sử dụng thông tin, tri thức, vận động xây dựng văn hóa đọc từ mỗi gia đình, khu dân cư, nhà trường... Khuyến khích phát triển thư viện tư nhân, tủ sách dòng họ, tủ sách gia đình, tủ sách khuyến học. 
+ Phấn đấu 30% - 40% người dân có kỹ năng tiếp nhận và sử dụng thông tin, tri thức thông qua việc đọc.
+ Phấn đấu 70% người sử dụng thư viện có kỹ năng tiếp nhận và sử dụng thông tin, tri thức thông qua việc đọc để phục vụ học tập, lao động, nghiên cứu và giải trí.
- Về tăng cường hoạt động thư viện:
+ Phấn đấu đạt 01 bản sách/người dân trong hệ thống thư viện huyện; mỗi người dân trung bình đọc 04 cuốn sách/năm.
+ Phấn đấu 100% cơ sở giáo dục ở các bậc, cấp học có thư viện với vốn tài liệu phù hợp, trong đó 100% trường ở cấp Tiểu học, 90% trường ở cấp Trung học cơ sở và Trung học phổ thông có thư viện đạt chuẩn theo quy định. Thư viện huyện có vốn tài liệu tổng hợp đủ khả năng phục vụ cho mọi đối tượng, trong đó có bộ phận phục vụ thiếu nhi, người khuyết tật được quan tâm, tạo điều kiện để tiếp cận các xuất bản phẩm với hình thức phù hợp.
- Tăng cường hoạt động xuất bản và các hoạt động phát triển văn hóa đọc:
+ Hằng năm, tổ chức các hoạt động nhằm lan tỏa văn hóa đọc, các hoạt động về sách... nhằm tăng cường hoạt động giới thiệu sách, tạo điều kiện để mọi tầng lớp nhân dân có cơ hội tiếp cận với nhiều thể loại sách.
b) Mục tiêu hướng đến năm 2030.
Người dân có thói quen đọc và kỹ năng tiếp cận, sử dụng thông tin, tri thức phục vụ học tập, lao động, nghiên cứu và giải trí. Các chỉ tiêu phát triển văn hóa đọc được duy trì, củng cố và nâng cao. Hoạt động thư viện, xuất bản có khả năng đáp ứng nhu cầu đọc của nhân dân (bao gồm cả xuất bản phẩm điện tử).
Trên đây là Kế hoạch phát triển văn hóa đọc của huyện Thạch Thất đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, UBND huyện đề nghị các cơ quan, phòng, ban, ngành huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động triển khai thực hiện./.

 

Thảo Linh (tổng hợp)

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C