An ninh quốc phòng

Nâng cao chất lượng công tác phối hợp chỉ đạo thi hành án dân sự trên địa bàn huyện Thạch Thất năm 2020 và những năm tiếp theo

(09:39:00 14/09/2020) Nhằm quán triệt đầy đủ, sâu sắc chủ trương, nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết số 93 - NQ/HU, từ đó nâng cao hiệu quả, trách nhiệm của chính quyền các cấp, các ban ngành, đoàn thể trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện, làm chuyển biến cơ bản về nhận thức và hành động trong việc thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác phối hợp chỉ đạo, tổ chức thi hành án dân sự trên địa bàn huyện. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục đối với người phải thi hành án; đồng thời nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về thi hành án dân sự.

Để nâng cao chất lượng công tác phối hợp chỉ đạo thi hành án dân sự trên địa bàn huyện Thạch Thất năm 2020 và những năm tiếp theo, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Ngày 14/9/2020, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 207/KH-UBND yêu cầu các phòng, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức triển khai, thực hiện tốt các nhiệm vụ sau đây: 
Tổ chức quán triệt, triển khai và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 93 - NQ/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy. Tuyên truyền rộng rãi với nhiều hình thức, loại hình phong phú để nâng cao nhận thức trong các tầng lớp nhân dân về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với các cá nhân, tổ chức phải thi hành án; trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan đơn vị liên quan trong việc thực hiện các quy định của Luật thi hành án dân sự và các văn bản pháp luật có liên quan.
Chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, nâng cao trách nhiệm, tăng cường phối hợp với Chi cục thi hành án dân sự huyện để đẩy mạnh công tác thi hành án dân sự trên địa bàn. Định kỳ tổ chức tổng kết rút kinh nghiệm, kịp thời khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thi hành án dân sự, góp phần thực hiện tốt và hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ công tác thi hành án do Quốc Hội giao.
Chi cục thi hành án dân sự huyện:
Tích cực tham mưu cho UBND huyện thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật thi hành án dân sự. Kiện toàn bộ máy tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ngang tầm vị trí, vai trò, chức năng của cơ quan Thi hành án, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của ngành trong điều kiện mới.
Lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự huyện phải sâu sát, quyết liệt trong công tác chỉ đạo giải quyết án, công tác phối hợp, cưỡng chế thi hành án. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế tại đơn vị. Đưa ra các giải pháp để nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác thi hành án trong tình hình mới. Kịp thời báo cáo Cục thi hành án dân sự thành phố Hà Nội, Huyện ủy, UBND huyện những thuận lợi, khó khăn trong công tác giải quyết án, công tác phối hợp của các cơ quan liên quan để có biện pháp chỉ đạo.
Chủ động phối hợp với các cấp, các ngành liên quan cùng chính quyền xã, thị trấn xác minh, phân loại án và tổ chức thi hành các bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật. Thực hiện có hiệu quả các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thi hành án, khắc phục tình trạng án tồn đọng, hoàn thành các chỉ tiêu thi hành án do cấp trên giao. Kịp thời báo cáo Ban chỉ đạo thi hành án dân sự huyện để chỉ đạo các phòng, ban, ngành và UBND các xã, thị trấn tổ chức thi hành dứt điểm vụ án lớn, phức tạp có ảnh hưởng về an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội. Kịp thời giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác thi hành án đúng quy định.
Viện kiểm sát nhân dân huyện:
Tăng cường công tác kiểm sát hồ sơ thi hành án đảm bảo các trình tự thủ tục theo quy định của pháp luật. Kiểm sát chặt chẽ đối với các cơ quan, tổ chức và công dân trong trách nhiệm thực hiện các quy định của Luật thi hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành. Kiến nghị xử lý đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm, phối hợp không kịp thời; xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm pháp luật trong thi hành án dân sự.
Công an huyện Thạch Thất:
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được quy định cụ thể tại Luật thi hành án dân sự và Thông tư liên tịch số 03/2012/TTLT - BTP - BCA ngày 30/3/2012 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an quy định cụ thể việc phối hợp cưỡng chế thi hành án dân sự. Đẩy mạnh, tăng cường phối hợp với Chi cục Thi hành án dân sự trong công tác tổ chức thi hành án, cưỡng chế thi hành án đảm bảo tiến độ, hiệu quả, đúng quy định. Kịp thời tham mưu cho UBND huyện giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp trên địa bàn.
Tòa án nhần dần huyện:
Nâng cao chất lượng bản án, quyết định, tạo điều kiện để nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự; Kịp thời phối hợp trong việc giải thích, sửa chữa, bổ sung bản án, quyết định; khắc phục, làm rõ bản án, quyết định tuyên không rõ, khó thi hành; Phối hợp giải quyết các vụ án lớn, phức tạp và các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong việc tổ chức thi hành án. 
Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện:
Phối hợp kịp thời với Chi cục thi hành án dân sự huyện trong việc cung cấp thông tin xác minh tài sản thi hành án là quyền sử dụng đất, nguồn gốc sử dụng đất; Tham mưu cho UBND huyện cung cấp thông tin, tài liệu làm căn cứ thi hành án nhằm tạo điều kiện thuận lợi để Chi cục thi hành án thực hiện các trình tự thủ tục kê biên, cưỡng chế thi hành án. Phân công cụ thể lãnh đạo, cán bộ trong công tác phối hợp họp bàn, tham gia tổ chức thi hành án, cưỡng chế thi hành án dân sự liên quan đến tài sản là quyền sử dụng đất. 
Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội- Chi nhánh huyện Thạch Thất:
Cung cấp kịp thời các thông tin xác minh biến động quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất để thi hành án. Ngăn chặn các giao dịch, đăng ký biến động tài sản khi có yêu cầu của cơ quan thi hành án đúng thời hạn theo quy định của pháp luật để tránh việc tẩu tán tài sản thi hành án. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho lãnh đạo, cán bộ tham gia phối hợp giải quyết thi hành án, tổ chức thi hành án, cưỡng chế thi hành án dân sự liên quan đến tài sản là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở có đăng ký giao dịch bảo đảm khi có đề nghị của cơ quan thi hành án dân sự.
UBND các xã, thị trấn:
Tuyên truyền nội dung Nghị quyết sâu rộng trong quần chúng nhân dân trên địa bàn để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về thi hành án dân sự. Phối hợp chặt chẽ với Chi cục thi hành án và các cơ quan, đơn vị có liên quan để nắm rõ điều kiện thi hành án, nhân thân và gia đình của người phải thi hành án trong từng vụ việc cụ thể nhằm đưa ra giải pháp tối ưu nhất để tổ chức thi hành án.
Chỉ đạo các ban, ngành trên địa bàn kịp thời cung cấp thông tin xác minh điều kiện thi hành án và tham gia phối hợp tốt trong việc tổ chức các hội nghị hòa giải, tuyên truyền vận động thi hành án, tổ chức cưỡng chế thi hành án đối với các vụ việc phát sinh. Phân công cụ thể cho lãnh đạo, cán bộ liên quan tham gia công tác phối hợp tổ chức thi hành án, cưỡng chế thi hành án dân sự.
Các cơ quan, ban, ngành liên quan khác:
Thực hiện công tác tuyên truyền nội dung Nghị quyết cho cán bộ, quần chúng để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về thi hành án dân sự. Phân công lãnh đạo, công chức phối hợp kịp thời trong việc cung cấp thông tin xác minh điều kiện thi hành án, tham gia tổ chức thi hành án, cưỡng chế thi hành án khi có đề nghị của Chi cục thi hành án, đúng qui định của pháp luật…/

 

Thảo Linh (tổng hợp)

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C