Pháp luật

Ngày 09 tháng 11 – Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

(16:16:00 07/11/2018) Ngày 09 tháng 11 năm 1946 đã trở thành lịch sử, ngày đánh dấu mốc son trong lịch sử lập pháp của Việt Nam - đây chính là ngày mà Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ban hành bản Hiến pháp năm 1946 – đạo luật cơ bản đầu tiên, một “tài sản” đặc biệt của Nhà nước ta. Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng việc sử dụng công cụ pháp luật, đặc biệt là Hiến pháp để thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, góp phần vào công cuộc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân.

Trên địa bàn huyện Thạch Thất những hoạt động tuyên truyền được thực hiện tập trung vào 02 tháng, bắt đầu từ ngày 01/10 đến hết ngày 30/11/2018, cao điểm từ ngày 05/11 đến ngày 11/11/2018. Theo đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, lựa chọn hình thức hưởng ứng Ngày Pháp luật phù hợp.
 
Để đảm bảo việc tuyên truyền đạt hiệu quả và thiết thực, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các ban, ngành và các địa phương tổ chức triển khai các nội dung hưởng ứng Ngày Pháp luật với hình thức phù hợp cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn quản lý như: Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền trực quan thông qua hệ thống áp-phích, pa-nô, băng rôn, cờ phướn trên các tuyến đường phố chính, các khu trung tâm, các cơ quan, đơn vị hành chính, các trường học, địa điểm công cộng; Tăng cường đưa tin, bài tuyên truyền về Ngày Pháp luật; Triển khai Ngày Pháp luật cho học sinh, sinh viên, học viên thông qua hoạt động ngoại khóa...
Các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch và lựa chọn hình thức tuyên truyền hiệu quả phù hợp với tình hình thưc tế của địa phương, đơn vị mình quản lý với phương châm hiệu quả, thiết thực và tiết kiệm.
Có thể khẳng định “Ngày Pháp luật” đã được hưởng ứng rộng khắp ở các địa phương trên cả nước, các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, chính trị - xã hội nghề nghiệp, thông qua sinh hoạt “Ngày Pháp luật” sẽ phổ biến, tuyên truyền đến người dân những văn bản pháp luật mới ban hành. Bên cạnh đó, “Ngày Pháp luật” còn giúp cán bộ làm công tác tuyên truyền pháp luật giải đáp những thắc mắc của người dân liên quan đến các lĩnh vực pháp luật, từ đó góp phần nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của luật pháp trong đời sống xã hội, giúp cho những chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đến gần với người dân hơn và dễ dàng đi vào cuộc sống, mọi tầng lớp nhân dân đều “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”, góp phần thắng lợi vào mục tiêu xây dựng Nhà nước pháp quyền của Đảng và Nhà nước ta.

 

DTT

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C