Xây dựng nông thôn mới

Ngân hàng Chính sách xã hội nâng thời hạn và mức cho vay đối với hộ nghèo

(17:05:00 10/03/2019) Ngày 22/2/2019, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội đã ban hành Quyết định số 12/QĐ-HĐQT về nâng mức cho vay và thời hạn cho vay tối đa đối với hộ nghèo đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh. Cụ thể, nâng mức cho vay tối đa đối với hộ nghèo từ 50 triệu đồng/hộ lên 100 triệu đồng/hộ và không phải đảm bảo tiền vay; đồng thời nâng thời hạn cho vay tối đa lên 120 tháng đối với hộ nghèo để phù hợp với quá trình sinh trưởng và phát triển của các đối tượng đầu tư dài hạn bắt đầu từ ngày 01/3/2019.

Căn cứ Quyết định số 12/QĐ-HĐQT, Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam đã có văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện, theo đó, các chương trình tín dụng được Thủ tướng Chính phủ quy định mức cho vay tối đa không vượt quá mức cho vay tối đa áp dụng đối với hộ ngh