Pháp luật

Tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp

(09:16:00 21/05/2020) Thực hiện Chương trình số 07-CTr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2020; Đề án số 56-ÐA/BCĐ ngày 25/11/2019 của Ban Chỉ đạo Chương trình 07-CTr/TU về việc đẩy mạnh công tác phát hiện, ngăn chặn, xử lý tình trạng tiêu cực, gây phiền hà, nhũng nhiễu người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. UBND huyện Thạch Thất xây dựng kế hoạch về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

       Thạch Thất: Tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp ( ảnh minh họa)
 
 
Với mục tiêu nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân trong công tác phòng, chống tham nhũng; khắc phục những hạn chế, yếu kém, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng tiêu cực, phiền hà, nhũng nhiễu, vòi vĩnh người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý, sử dụng các nguồn lực để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội. 
 
Đánh giá đúng thực trạng, chỉ ra khuyết điểm, tồn tại, khó khăn, vướng mắc, rút ra những bài học kinh nghiệm và đưa ra các giải pháp nhằm đẩy mạnh việc phát hiện, xử lý tình trạng tiêu cực, gây phiền hà, những nhiễu, vòi vĩnh người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc trên địa bàn huyện trong thời gian tới.
Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức, liêm chính, có năng lực chuyên môn đáp ứng nhiệm vụ được giao. Đồng thời đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan chức năng về phòng, chống tham nhũng. Góp phần thực hiện mục tiêu “kiềm chế, ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí". 
Theo kế hoạch, UBND huyện yêu cầu các xã, thị trấn, các phòng, ban, ngành, đoàn thể kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý tình trạng tiêu cực, nhũng nhiễu, vòi vĩnh người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Đảm bảo 100% các trường hợp người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra tham nhũng, lãng phí phải xử lý trách nhiệm theo đúng quy định. 100% tố cáo tình trạng tiêu cực, những nhiễu, vòi vĩnh người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc của cán bộ, đảng viên được xem xét, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật. 100% các cơ quan, đơn vị xây dựng và thực hiện nghiêm túc quy tắc ửng xử phù hợp với đặc thù của cơ quan, đơn vị. 100% cấp ủy, cơ quan, đơn vị đưa nội dung kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, lãng phí và phát hiện, xử lý tình trạng tiêu cực, nhũng nhiễu, vòi vĩnh người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc vào chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm đề tổ chức thực hiện. 
Tăng từ 20% trở lên số cuộc thanh tra một số lĩnh vực có nguy cơ xảy ra tình trạng tiêu cực, nhũng nhiễu, vòi vĩnh người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc như: đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, thu-chi ngân sách, quản lý tài sản công, công tác cán bộ, quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 100% kết luận thanh tra, kiểm tra, giám sát về phát hiện, xử lý tình trạng tiêu cực, nhũng nhiễu, vòi vĩnh người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc, kết hợp với phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên được thực hiện.
Để thực hiện các mục tiêu trên, UBND huyện sẽ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, như: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phố biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng; xây dựng văn hóa không “phòng bì” để phòng ngừa tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực. Tăng cường thực hiện cải cách hành chính; công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị. Thực hiện phân công, phân cấp rõ ràng; quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan, đơn vị, khắc phục tình trạng chồng chéo, bỏ trống trong hoạt động quản lý. Chú trọng đồi mới công tác cán bộ. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ; xây dựng cơ chế giám sát, phát hiện vi phạm. Phát huy vai trò giám sát của MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội. Vận động nhân dân tích cực, dũng cảm phát hiện và kiến nghị những vụ việc những nhiễu, tiêu cực của cán bộ, công chức; nạn vòi vĩnh, nhận hối lộ trong lĩnh vực hành chính, dịch vụ công./.

 

Thảo Linh (tổng hợp)

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C