Chính trị

Thạch Thất: Chủ động rà soát người đi- về từ vùng có dịch bệnh Covid-19

(21:51:00 31/07/2020) Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19 hiện nay tại Thành phố Đà Nẵng và một số địa phương.

Để thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên địa bàn huyện, UBND huyện, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 huyện đề nghị Trưởng các Ban Đảng Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ, Trưởng các Đoàn thể chính trị- xã hội huyện, Chánh Văn phòng Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện và yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, đơn vị hiệp quản, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn huyện (Thủ trưởng cơ quan, đơn vị) thực hiện ngay một số nhiệm vụ sau:
 
Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị
Thông báo, rà soát toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị, nếu phát hiện người đi- về từ vùng có dịch hoặc tiếp xúc gần với người nhiễm dịch bệnh, nghi nhiễm dịch bệnh COVID-19 (F1, F2...) thì tổng hợp, báo cáo ngay UBND huyện, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh huyện.
Hướng dẫn, quản lý để các trường hợp nêu trên thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, khai báo, cách ly, theo dõi y tế theo quy định. Nếu có dấu hiệu ho, sốt phải báo cáo ngay với Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh địa phương, cơ quan y tế nơi cư trú. Chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị vi phạm các quy định trong công tác phòng chống dịch bệnh.
Chủ tịch UBND, BCĐ phòng chống dịch bệnh COVID-19 các xã, thị trấn
Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đến các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn tích cực phối hợp với chính quyền các cấp, thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19.
Rà soát, lập danh sách các trường hợp đi- về từ vùng có dịch hoặc tiếp xúc gần với người nhiễm dịch bệnh, nghi nhiễm dịch bệnh COVID-19 (F1, F2...) báo cáo UBND huyện, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 huyện.
Quản lý, hướng dẫn để các trường hợp nêu trên thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh, khai báo, cách ly, theo dõi y tế theo quy định. Phân công nhiệm vụ cho thành viên Ban chỉ đạo theo dõi, giúp đỡ người đang tự cách ly y tế tại gia đình. Tăng cường kiểm tra, quản lý, theo dõi chặt chẽ người ngoài địa phương đến làm việc, cư trú trên địa bàn.
UBND huyện, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 huyện đề nghị Trưởng các Ban Đảng Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ, Trưởng các Đoàn thể chính trị- xã hội huyện, Chánh Văn phòng Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện và yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, đơn vị hiệp quản, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn huyện khẩn trương triển khai thực hiện./.

 

Thảo Linh (tổng hợp)

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C