Xã hội

Thạch Thất: Chú trọng nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, kịp thời, khách quan

(09:20:00 09/11/2022) Năm năm qua, công tác thi đua- khen thưởng của Huyện Thạch Thất đã đi vào nền nếp và mang lại hiệu quả thiết thực. Các phong trào thi đua được tổ chức cả ở chiều rộng lẫn chiều sâu, bám sát thực tiễn, phù hợp với đặc thù hoạt động của từng cơ quan, đơn vị. Việc phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến được coi trọng. Công tác khen thưởng được thực hiện kịp thời, chính xác, công bằng, đánh giá và tôn vinh đúng mức với nỗ lực, thành tích các đơn vị và cá nhân đã đạt được. Đó là những tiền đề quan trọng để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác thi đua - khen thưởng của Huyện trong thời gian tới.

Thạch Thất gặp mặt, biểu dương, tôn vinh các VĐV đạt thành tích cao tại Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31
 
Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh:“Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”; trong những năm qua, Huyện Thạch Thất luôn thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng. Hàng năm, Huyện đã triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua với nhiều cách làm mới, sáng tạo, thi đua bám sát các nhiệm vụ chính trị với nhiều phong trào được phát triển sâu rộng, có sức lan tỏa, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.
Tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi tiêu biểu năm học 2021- 2022
 
Để công tác thi đua- khen thưởng của Huyện tiếp tục phát huy hiệu quả trong thời gian tới, UBND huyện đề nghị các cơ quan, ban, ngành, UB MTTQ và các đoàn thể huyện, các xã, thị trấn tiếp tục nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, địa phương, đơn vị trong việc đề nghị các cấp khen thưởng, chịu trách nhiệm về thành tích của các tập thể, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan, đơn vị, địa phương. Việc tôn vinh, khen thưởng cần đảm bảo khách quan, chính xác; có đánh giá tác động cộng đồng, ý kiến của các ngành chức năng liên quan và dư luận xã hội.
Luôn gắn thi đua với khen thưởng, thi đua là tiêu chí thì khen thưởng là động lực để thúc đẩy phong trào thi đua phát triển. Chú trọng xây dựng gương điển hình tiên tiến, phát hiện nhân tố mới ở mỗi cơ quan, đơn vị. Làm tốt việc nhân rộng điển hình tiên tiến để tạo sức lan tỏa lớn trong từng cơ quan, đơn vị. Tích cực tuyên truyền, giáo dục và thực hiện chính sách, pháp luật về thi đua- khen thưởng tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Thường xuyên kiện toàn, đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng thi đua- khen thưởng; phát huy vai trò, trách nhiệm của từng thành viên Hội đồng trong việc phát hiện, đề xuất kịp thời việc xét khen thưởng. 
Về khen thưởng đối với các tổ chức Hội: Căn cứ theo lĩnh vực và phạm vi hoạt động của Hội, chuyên đề thi đua do cấp Hội nào phát động thì cấp Hội đó xét, khen thưởng hoặc đề nghị UBND huyện khen thưởng. UBND huyện chỉ xem xét hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng đối với các trường hợp có thành tích xuất sắc tiêu biểu, phạm vi ảnh hưởng từ cấp Huyện trở lên.
Về khen thưởng đối với doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế: Các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn quan tâm, khen thưởng và đề xuất cấp trên khen thưởng đối với doanh nghiệp, doanh nhân có thành tích xuất sắc. Việc khen thưởng theo thẩm quyền và đề nghị UBND huyện, Thành phố, Nhà nước khen thưởng cho các tập thể, cá nhân trong doanh nghiệp phải đảm bảo chặt chẽ về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục. Chỉ đề nghị khen thưởng những trường hợp thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; có thành tích thật sự tiêu biểu xuất sắc, sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, có hướng phát triển ổn định và bền vững, có nhiều đóng góp đối với cộng đồng và xã hội, có phạm vi ảnh hưởng lớn.

 

Thảo Linh

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C