Xã hội

Thạch Thất: Phấn đấu tiếp tục duy trì và nâng cao chỉ số Cải cách hành chính năm 2020 và những năm tiếp theo

(10:55:00 07/08/2020) UBND huyện Thạch Thất vừa ban hành Kế hoạch số 186/KH-UBND, về tiếp tục duy trì, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2020 và năm tiếp theo của huyện.

Cụ thể, UBND huyện chỉ đạo sẽ tiếp tục triển khai có hiệu quả, toàn diện các Chương trình, Kế hoạch công tác của Huyện; Kế hoạch CCHC và các Kế hoạch chuyên đề... bảo đảm chất lượng, hoàn thành 100% Kế hoạch và theo đúng tiến độ, yêu cầu đề ra. Thực hiện đầy đủ và đúng tiến độ các nhiệm vụ được Thành phố, Huyện ủy, HĐND huyện giao. Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm trong việc triển khai và tổ chức kiểm tra, đôn đốc kịp thời việc thực hiện các Kế hoạch CCHC của huyện nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành, kỷ cương, kỷ luật của cán bộ, công chức, viên chức về CCHC trong cơ quan, đơn vị mình quản lý.
Đẩy mạnh các giải pháp thông tin, tuyên truyền CCHC bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức; đặc biệt là trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; nhận thức của người dân, tổ chức về công tác CCHC của Huyện.
Tăng cường công tác kiểm tra, tái kiểm tra; hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện công tác CCHC của cơ quan, đơn vị; xử lý kịp thời các vấn đề phát hiện qua kiểm tra.
Xây dựng, ban hành và triển khai quy trình nội bộ của huyện. UBND các xã, thị trấn thực hiện việc xây dựng, ban hành và công khai quy trình  nội bộ tại đơn vị.
Phát huy tính năng động, sáng tạo của các cơ quan, đơn vị trong công tác CCHC gắn với công tác Thi đua - Khen thưởng nhằm tuyên dương, nhằm tìm ra các sáng kiến hay, hợp lý để áp dụng trong việc triển khai công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện; trọng tâm trong năm 2020 là các giải pháp triển khai có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông và cải thiện, nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính.
Cùng với triển khai thực hiện các nội dung trên, UBND huyện sẽ tập trung cho cải cách TTHC, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông; cải cách tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính, chủ động triển khai ứng dụng CNTT đáp ứng yêu cầu xây dựng chính quyền điện tử, phục vụ người dân, doanh nghiệp…
Tổ chức triển khai khịp thời, có hiệu quả Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và thường xuyên kiểm tra mức độ hoàn thành kế hoạch; đặc biệt là việc tổ chức tập huấn nâng cao trình độ, kỹ năng nghiệp vụ , đạo đức nghề nghiệp, thái độ giao tiếp cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận tiếp công dân, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả  giải quyết TTHC.
UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là các cơ quan chủ trì các nội dung, lĩnh vực trong Chỉ số CCHC đánh giá đúng kết quả thực hiện các nội dung CCHC liên quan đến ngành, lĩnh vực, địa phương quản lý. Có giải pháp khắc phục, triển khai toàn diện, có hiệu quả các nội dung CCHC nhằm duy trì, nâng cao Chỉ số CCHC năm 2020 và các năm tiếp theo của huyện…/.

 

Thảo Linh (tổng hợp)

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C