An ninh quốc phòng

Thạch Thất: Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR mùa khô năm 2020- 2021

(10:18:00 11/11/2020) Hiện nay tình hình thời tiết tại các tỉnh miền Bắc và khu vực Hà Nội đã chuyển mùa hanh khô gây khó khăn cho công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng.

Để chủ động thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng và ngăn chặn, hạn chế tới mức thấp nhất các vụ cháy rừng, bảo vệ tài nguyên rừng và giữ vững môi trường sinh thái trên địa bàn. Ngày 05/11/2020 UBND huyện Thạch Thất ban hành Công văn số 2009 yêu cầu UBND các xã có rừng, các chủ rừng, các ngành thành viên BCĐ thực hiện Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011- 2020 huyện triển khai thực hiện một số nội dung sau: 
Chủ động phòng, chống cháy rừng mùa hanh khô- (Ảnh minh họa)
 
Đối với UBND các xã có rừng: Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và PCCCR đến cán bộ, nhân dân trên địa bàn biết và tổ chức thực hiện. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra các chủ đầu tư trong việc triển khai thực hiện chương trình, đề án, dự án liên quan đến phát triển, sử dụng môi trường rừng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn quản lý. Xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật các trường hợp vi phạm về quản lý, bảo vệ rừng và đất lâm nghiệp. Chủ động bố trí kinh phí phục vụ công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và PCCCR. Thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo tại Kế hoạch số 248/UBND-KT ngày 23/10/2019 của UBND huyện về Kế hoạch triển khai công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2019 - 2020.
Đối với các chủ rừng: Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về công tác bảo vệ rừng và PCCCR cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong cơ quan, đơn vị và các thành viên trong gia đình. Thực hiện nghiêm các quy định của nhà nước và chỉ đạo của các cấp, các ngành về công tác quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR. Không tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và đất lâm nghiệp khi chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Phối hợp với chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR. Khi xảy ra cháy rừng trên lâm phần được giao quản lý phải tổ chức ngay các biện pháp chữa cháy và báo cáo kịp thời cho chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng theo quy định. Bố trí kinh phí tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ và mua sắm trang phục cho lực lượng làm công tác bảo về rừng và PCCCR theo quy định tại Thông tư 08/2017/TT-BNNPTNT ngày 28/03/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ và trang phục đối với lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách của chủ rừng.
Các ngành thành viên Ban chỉ đạo về kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020 huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ chuyên môn được giao tham mưu cho UBND huyện tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR; phối hợp giữa các đơn vị để giải quyết, xử lý vụ việc liên quan theo thẩm quyền; chịu trách nhiệm trước UBND huyện về nhiệm vụ được phân công phụ trách.
Hạt Kiểm lâm Sơn Tây chỉ đạo công chức Kiểm lâm phụ trách địa bàn đôn đốc, tham mưu cho UBND các xã có rừng thực hiện nghiêm các quy định của Luật lâm nghiệp 2017, Nghị định 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật lâm nghiệp.
UBND huyện yêu cầu phòng Kinh tế huyện (Cơ quan thường trực BCĐ huyện) phối hợp với các ngành thành viên BCĐ huyện đôn đốc, kiểm tra công tác bảo vệ rừng và PCCCR tại các xã có rừng, các chủ rừng trên địa bàn huyện, tổng hợp báo cáo kết quả về UBND huyện theo quy định. 

 

Thảo Linh (tổng hợp)

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C