An ninh quốc phòng

Thạch Thất: Tăng cường quản lý nhà nước đối với các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT, phòng ngừa tội phạm và vị phạm pháp luật

(11:01:00 06/07/2020) Thời gian gần đây, một số các cơ sở kinh doanh ngành, nghề có điều kiện về ANTT có biểu hiện hoạt động phức tạp như: nhiều cơ sở hoạt động khi chưa được cấp Giấy phép kinh doanh, Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT, hoạt động quá giờ quy định, một số cơ sở để xảy ra vi phạm: chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, kinh doanh, mua bán, sử dụng không đúng quy định pháp luật khí Na2O (bóng cười), shisa...

 
Để phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về ANTT đối với các ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT, bảo đảm ANTT trên địa bàn, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu:
l.Công an huyện:
- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ và Thông tư số: 42/2017/TT-BCA ngày 20/10/2017 của Bộ Công an về quản lý ngành, nghề có điều kiện về ANTT. Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an xã, thị trấn áp dụng đồng bộ các biện pháp công tác, chủ động nắm tình hình, thực hiện tốt công tác điều tra cơ bản, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, kịp thời phòng ngừa, ngặn chặn các loại đối tượng lợi dụng các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT để hoạt động phạm tội hoặc vi phạm pháp luật khác, không để các cơ sở hoạt động khi chưa được cấp Giấy phép kinh doanh, Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT, không để hình thành các điểm, tụ điểm phức tạp về ANTT như: chứa chấp hoặc tổ chức sử dụng ma túy, cờ bạc, kích dục, mại dâm, kinh doanh, mua bán, sử dụng không đúng quy định pháp luật khí Na2O (Bóng cười), shisa...
- Chỉ đạo Cảnh sát PCCC kiểm tra các điều kiện an toàn PCCC, tham mưu Chủ tịch UBND huyện ban hành Quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT vi phạm quy định về PCCC, phối hợp với UBND xã, thị trấn chỉ đạo giám sát, kiểm tra, xử lý đối với cơ sở cố tình hoạt động.
2.Phòng Văn hóa- Thông tin huyện: Chủ trì tham mưu UBND huyện triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định 54/2019/NĐ-CP ngày 19/6/2019 của Chính phủ “ Quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường”. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn, giúp UBND huyện thẩm định hồ sơ cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh karaoke khi được phân cấp. Phối hợp với Công an huyện, UBND xã, thị trấn tăng cường, kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh karaoke vi phạm, nhất là các cơ sở hoạt động chưa có Giấy phép kinh doanh theo đúng quy định, đúng thầm quyền.
3.Trung tâm Văn hóa- Thông tin và Thể thao huyện:
Chủ trì phối hợp với các cơ quan, phòng, ban, ngành có liên quan trên địa bàn huyện, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, nhạy cảm về ANTT trên địa bàn.
4.Phòng Lao động thương bình- xã hội: 
Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về lao động, phòng chống mại dâm trong các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT. Tham mưu UBND huyện kiện toàn và xây dựng quy chế hoạt động Đội kiểm tra liên ngành 178 của huyện để kiểm tra các cơ sở kinh doanh dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm. Kiểm tra, xử lý nghiêm chủ các cơ sở kinh doanh ngành, nghề có điều kiện về ANTT vi phạm các quy định của pháp luật về lao động như vi phạm quy định về giao kết hợp đồng lao động, không đóng bảo hiểm cho người lao động theo quy định của pháp luật.
5.Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện:
Thực hiện việc đăng ký kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT theo đúng thẩm quyền, đúng quy định pháp luật. Hướng dẫn hộ kinh doanh đăng ký hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT, chủ động liên hệ với cơ quan Công an có thẩm quyền đề đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT trước khi tiến hành hoạt động kinh doanh. Xem xét, điều chỉnh không đăng ký kinh doanh ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT hoặc xem xét thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT đối với những cơ sở không đủ điều kiện về ANTT theo đề nghị của cơ quan Công an có thẩm quyền, đảm bảo đúng quy định pháp luật. 
6.Đội quản lý thị trường số 21: 
Làm tốt công tác nắm tình hình trong các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT, phối hợp Công an huyện kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiệm các cửa hàng bán lẻ LPG chai (Gas) không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT theo đúng quy định pháp luật; kiểm tra, xử lý các trường hợp kinh doanh, mua bán khí Na2O (Bóng cười) vi phạm quy định của pháp luật trong các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT (Karaoke... ).
7.UBND các xã, thị trấn:
-Chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể xã, thị trấn phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an cùng cấp thực hiện tốt công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật trong quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT.
-Chỉ đạo các lực lượng chức năng ở cơ sở tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, xử lý chủ cơ sở, người làm trong cơ sở vi phạm theo đúng quy định của pháp luật và đúng thấm quyền. Nếu vượt quá thấm quyền, năng lực giải quyết báo cáo kịp thời bằng văn bản cho cơ quan cấp trên để chỉ đạo giải quyết theo quy định.
-Chủ tịch UBND xã, thị trấn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện nếu để các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT hoạt động không có Giấy phép kinh doanh, không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện vê ANTT, để hình thành điểm hoặc tụ điểm phức tạp về ANTT, xảy ra trọng án, tội phạm ma túy, mại dâm, cờ bạc, cháy, nổ gây hậu quả nghiêm trọng nhưng không chỉ đạo giải quyết kịp thời.
8.Giao Công an huyện chủ trì, phối hợp với Văn phòng HDND-UBND huyện theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Công văn này. Tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện báo cáo UBND huyện và Công an Thành phố theo quy định. Quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc các cơ quan, phòng, ban, ngành, UBND xã, thị trấn báo cáo về UBND huyện (qua Công an huyện) để chỉ đạo kịp thời.
-Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

Thảo Linh (tổng hợp)

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C