Pháp luật

Thạch Thất: Triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2020 (ngày 9-11)

(09:45:00 21/10/2020) UBND huyện Thạch Thất đã ban hành Kế hoạch số 299/KH-UBND, ngày 15-10-2020 về hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên địa bàn huyện năm 2020

Kế hoạch nhấn mạnh, nhằm góp phần đưa việc học tập, tìm hiểu pháp luật, tuân thủ pháp luật trở thành công việc tự thân, thói quen hằng ngày của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn huyện; đồng thời tạo sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội về tinh thần thượng tôn Hiến pháp, Pháp luật. Thu hút sự tham gia, thực hiện của các cơ quan, tổ chức và nhân dân trong các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật, đồng thời đẩy mạnh việc thực hiện đồng bộ, toàn diện Ngày pháp luật trên địa bàn huyện một cách thường xuyên, liên tục, thiết thực, hiệu quả với các hoạt động, chủ đề phù hợp, bám sát nhiệm vụ trọng tâm; nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn huyện trong chủ động học tập, tìm hiểu, tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật. 
 
Căn cứ tình hình, điều kiện thực tế của các cơ quan, đơn vị, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn tập trung tuyên truyền các nội dung như: Tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam; trong đó tập trung vào giáo dục ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật; tuyên truyền gương người tốt, việc tốt trong xây dựng, thực hiện và bảo vệ pháp luật; phê phán, đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội; nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trong chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật; nội dung cơ bản của các Luật, Pháp lệnh, văn bản mới ban hành có hiệu lực năm 2019, năm 2020; những vấn đề dư luận người dân, xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội, vấn đề nóng trong xã hội, trọng tâm là các lĩnh vực phòng, chống dịch bệnh, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; kỷ cương hành chính, cải cách hành chính, xây dựng Chính quyền điện tử phục vụ người dân và doanh nghiệp, dịch vụ công trực tuyến, trật tự văn minh đô thị, an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội, xây dựng nếp sống văn hoá, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn huyện; Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan trên địa bàn huyện... 
UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn chủ động lựa chọn hình thức tổ chức Ngày Pháp luật phù hợp với tình hình, yêu cầu thực tế, bảo đảm hiệu quả, thiết thực, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Trong đó, tập trung vào các hình thức như: Phổ biến pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng; truyền thông qua mạng viễn thông, mạng xã hội; biên soạn và phát hành các tài liệu PBGDPL; tuyên truyền cổ động trực quan về Ngày Pháp luật qua hệ thống áp phích, băng rôn, cờ phướn trên các tuyến đường chính, các khu trung tâm; tổ chức lồng ghép hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật kết hợp với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục- thể thao. Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Đề án tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn huyện Thạch Thất và việc phối hợp thông tin, tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp giai đoạn 2015- 2020. Bên cạnh đó có thể lồng ghép các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật với việc thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào “cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”, phong trào tương thân, tương ái giúp đỡ những người gặp khó khăn do bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19... Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật cần được tổ chức thường xuyên, liên tục trong cả năm, đặc biệt trong Tháng cao điểm bắt đầu từ ngày 15/10/2020 đến ngày 15⁄11⁄2020…/.

 

Thảo Linh (tổng hợp)

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C