Xã hội

Thach Thất: Triển khai nhanh chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19

(09:36:00 19/05/2020) Nhằm hỗ trợ kịp thời các chủ sử dụng lao động, hộ kinh doanh cá thể, người lao động bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 nhằm chia sẻ khó khăn, bảo đảm cuộc sống của nhân dân, người lao động, doanh nghiệp góp phần ổn định xã hội. UBND huyện Thạch Thất ban hành Kế hoạch số 145/KH-UBND tổ chức triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn Huyện như sau:

                                                                                                     ảnh minh họa
UBND huyện yêu cầu các địa phương, đơn vị phối hợp chặt chẽ theo trình tự, triển khai kịp thời, đảm bảo công khai, minh bạch, không để sót đối tượng và không để lợi dụng, trục lợi chính sách   
 
1.Đối tượng, điều kiện và mức hỗ trợ
Nguyên tắc, nội dung, điều kiện hỗ trợ thực hiện theo Nghị quyết số42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.
2.Hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện hỗ trợ; nguồn kinh phí, công tác lập dự toán, thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ
Thực hiện theo đúng các quy định tại Điều2, Điêu 3 Quyết định số1955/QĐ-UBND ngày 12/5/2020 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID- 19 trên địa bàn thành phố Hà Nội.
3.Thành lập các Tổ thấm định huyện. 
-Thành lập tổ thẩm định hồ sơ cấp huyện để thẩm định và xét duyệt hồ sơ đủ điều kiện hỗ trợ đối với các đối tượng thuộc diện được hỗ trợ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ do trưởng Phòng Lao động-TBXH làm tổ trưởng, các ngành Tài chính kế hoạch, Tư pháp, Chi cục thuế, Bảo hiểm xã hội, Ngân hàng chính sách xã hội và mời Ủy ban MTTQ, Liên đoàn lao động tham gia là thành viên tô thẩm định và xét duyệt.
-Tổ thẩm định và xét duyệt có trách nhiệm tổ chức họp thẩm định và xét duyệt, tổng hợp danh sách các đối tượng đủ điều kiện trình UBND huyện quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng chế độ, đúng thời gian, đúng quy trình quy định.
-Tổ thẩm định và xét duyệt chịu trách nhiệm lập Biên bản họp tổ thâm định & xét duyệt, lưu trữ hỗ sơ theo quy định.
4.Thành lập hội đồng xét duyệt xã, thị trấn.
UBND các xã, thị trấn thành lập Hội đồng xét duyệt (sau đây gọi tắt là Hội đông) gồm: Chủ tịch UBND xã, thị trấn-  Chủ tịch Hội đồng, Phó Chủ tịch UBND xã, thị trấn phụ trách Văn hóa xã hội - Phó chủ tịch Hội đồng: các thành viên gồm: công chức Lao động - TBXH, công chức tư pháp hộ tịch, MTTQ, công an xã, thị trấn; Trưởng ban công tác mặt trận khu dân cư, tổ trưởng dân phố hoặc trưởng thôn (Trường hợp có đối tượng bán vé số lưu động mời chi nhánh số số kiến thiết huyện tham gia). 
5.Công tác thông tin tuyên truyền
Tổ chức phổ biến, tuyên truyền rộng rãi Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 2/4/2020, Quyết định số 15/2020/NQ-CP ngày 24/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, Quyết định số 1255/QĐ-UBND ngày 12/5/2020 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn Hà Nội và Kế hoạch của UBND huyện đến các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, người lao động và đông đảo nhân dân trên địa bàn huyện bằng nhiều hình thức như: in tờ rơi tuyên truyền, đăng tin trên Công thông tin điện tử huyện, trang website Đài huyện, bản tin nội bộ, trên hệ thống đài truyền thanh các xã, thị trấn, niêm yết tại trụ sở UBND các xã, thị trần, tại nhà văn hóa các thôn, tổ dân phố, tại các hội nghị của xã, thị trần, các thôn, tổ dân phố, các đoàn thể chính trị...
6.Thời gian thực hiện.
Thực hiện theo đúng các quy định tại Điều 2 Quyết định số 1955/QĐ-UBND ngày 12/5/2020 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội.
TÔ CHỨC THỰC HIỆN
1.Phòng Lao động - TBXH huyện. 
-Tham mưu UBND huyện ban hành và triển khai Kế hoạch thực hiện các chính sách hỗ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện.
-Tham mưu UBND huyện tổ chức in tờ rơi tuyên truyền theo các nhóm đối tượng, mức hỗ trợ, hồ sơ, trình tự thủ tục thực hiện hỗ trợ được quy định tại Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ; Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.
-Chủ trì tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn, tổng hợp danh sách, tham mưu UBND huyện thành lập các tổ thẩm định và xét duyệt cấp huyện đối với các đối tượng thuộc diện được hỗ trợ tại Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (trừ đối tượng là hộ kinh doanh cá thê).
-Tổng hợp nhu cầu kinh phí thực hiện chính sách trên cơ sở danh sách đối tượng được hỗ trợ đã được Chủ tịch UBND huyện phê duyệt; phối hợp phòng Tài chính - Kế hoạch tổng hợp kinh phí hỗ trợ các đối tượng trình UBND huyện, báo cáo UBND huyện, Sở Tài chính - Kế hoạch, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định.
-Trên cơ sở quyết định phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ và dự toán được giao; Phòng LĐTB&XH thực hiện thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ (người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương) theo quy định. 
-Tổng hợp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện báo cáo UBND Thành phố xem xét, quyết định (qua Sở LĐTB&XH). Định kỳ hàng tuần, hàng tháng, tổng hợp, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện. 
2.Phòng Tài chính kế hoạch huyện.
-Tham mưu UBND huyện bồ trí kinh phí để thực hiện chính sách hỗ trợ, in tờ rơi tuyên truyền, đảm bảo kịp thời, hướng dẫn thanh quyết toán đúng quy định.
-Phối hợp với Phòng Lao động -TBXH, các phòng, ngành liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giải quyết các vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ.
-Tham dự đầy đủ các cuộc họp của tổ thẩm định và xét duyệt, tổ chức thấm định hồ sơ và trình Chủ tịch UBND huyện quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ.
-Thực hiện báo cáo tuần (vào ngày thứ 6 hàng tuần) về kết quả thực hiện theo nhiệm vụ được phân công về UBND huyện (qua phòng Lao động-TBXH) để tổng hợp.
3.Phòng Tư pháp huyện.
-Tham mưu Hội đồng tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật huyện tổ chức chỉ đạo, tuyên truyền Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 1955/QĐ-UBND ngày 12/5/2020 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội, các văn bản của Trung ương, Thành phố và Kế hoạch triển khai của UBND huyện.
-Tham dự đây đủ các cuộc họp của tổ thâm định và xét duyệt, tô chức thẩm định hồ sơ và trình Chủ tịch UBND huyện quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ đảm bảo đúng quy định.
4.Phòng Văn hóa Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện.
-Thực hiện tốt công tác chỉ đạo, hướng dẫn Đài phát thanh các xã, thị trấn thông tin, tuyên truyền Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 1955/QĐ-UBND ngày 12/5/2020 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội, các văn bản của Trung ương, Thành phố và Kế hoạch triển khai của UBND huyện.
-Đăng tải thông tin tuyên truyền trên Công thông tin điện tử huyện, trang Wesite Đài huyện nội dung Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ, Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 235/QĐ-UBND ngày 12/5/2020 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội, các văn bản của Trung ương, Thành phố và Kế hoạch triển khai thực hiện của UBND huyện. 
5.Bảo hiểm xã hội huyện. 
-Xác nhận danh sách theo đề nghị của doanh nghiệp, người lao động về việc tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tính đến thời điểm ngay trước khi tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương, chấm dứt hợp đồng lao động đối với các đối tượng lao động có giao kết hợp đồng lao động. Chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước UBND huyện về danh sách và các nội dung xác nhận thuộc thâm quyền đối với các đối tượng thuộc diện được hỗ trợ.
-Tham dự đầy đủ các cuộc họp của tổ thẩm định và xét duyệt, tổ chức thẩm định hồ sơ và trình Chủ tich UBND huyện quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ.
-Triển khai thực hiện các thủ tục hỗ trợ việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất theo văn bản số 1511/LĐTBXH-BHXH ngày 04/5/2020 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.
6.Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện.
-Thực hiện đây đủ các nội dung quy định tại Hướng dẫn số 2129/HD- NHCS ngày 27/4/2020 của Ngân hàng chính sách xã hội hướng dẫn nghiệp vụ cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc đối với người lao động.
-Chủ động tổng hợp, báo cáo các khó khăn vướng mắc với Ngân hàng chính sách Thành phố, các đơn vị liên quan về các vấn đề phát sinh liên quan đến việc cho vay vốn.
-Tham dự đầy đủ các cuộc họp của tổ thâm định và xét duyệt, tổ chức thẩm định hồ sơ và trình Chủ tịch UBND huyện quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ.
-Tiếp nhận Danh sách đề nghị được vay đã được UBND huyện phê duyệt, phê duyệt cho vay và tổ chức giải ngân theo Quyết định số 15/2020/QĐ- TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ. trường hợp không cho vay thì thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do đến người sử dụng lao động.
7.Chỉ Cục thuế huyện.
-Tuyên truyền cho các hộ kinh doanh nắm rõ chính sách hỗ trợ và các trình tự, thủ tục theo quy định.
-Chủ trì, phối hợp Phòng Tài chính - kế hoạch, Phòng Kinh tế huyện và UBND các xã, thị trấn rà soát danh sách các hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuê đưới 100 triệu đồng/năm, quy định tại Điều 4 Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020; Chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước UBND huyện về danh sách và các nội dung xác nhận thuộc thẩm quyên đối với các đối tượng thuộc diện được hỗ trợ.
-Chủ trì tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn, tổng hợp danh sách và xét duyệt trình Chủ tịch UBND huyện quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ.
-Thực hiện báo cáo tuần (vào ngày thứ 6 hàng tuần) về kết quả thực hiện.theo nhiệm vụ được phân công về UBND huyện 
8.Công an huyện. 
Chỉ đạo Công an các xã, thị trấn thực hiện tốt việc xác nhận điều kiện cư trú hợp pháp của đối tượng thuộc diện được hỗ trợ theo Nghị quyết số 42/NQ- 5 CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày xã 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ.
9.Kho bạc Nhà nước huyện.
Căn cứ danh sách được duyệt và dự toán kinh phí được giao, Kho bạc Nhà nước huyện tạo điều kiện cho các đơn vị thực hiện rút dự toán kịp thời, đảm bảo thời gian và thực hiện kiểm soát chỉ theo đúng quy định tại Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 của Chính phủ quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước.
10.Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị huyện.
Tăng cường công tác giảm sát thực hiện các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ, Quyết định số 15/2020/QĐ- TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 1955/QĐ-UBND ngày 12/5/2020 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn Hà Nội, kết hợp tuyên truyền góp phần  ổn định dư luận xã hội trên địa bàn huyện.
-Đề nghị Ủy ban MTTQ huyện:
+Tham dự đây đủ các cuộc họp của tổ thẩm định và xét duyệt cấp huyện để giám sát thẩm định, xét duyệt hồ sơ đủ điều kiện đối với các đối tượng thuộc diện được hỗ trợ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ.
+Chỉ đạo Ủy ban MTTQ các xã, thị trần phối hợp chặt chẽ với UBND, các thôn, tổ dân phố, địa bàn dân cư thực hiện và giám sát công tác rà soát đối tượng đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng.
-Đề nghị Liên đoàn lao động huyện:
+Tuyên truyền đến các doanh nghiệp, tổ chức công đoàn theo quản lý của Liên đoàn lao động huyện về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 1955/QĐ-UBND ngày 12/5/2020 của UBND Thành phố Hà Nội để các doanh nghiệp biết và thực hiện.
+Tham dự đầy đủ các cuộc họp của tổ thẩm định và xét duyệt để thẩm định, xét duyệt hỗ sơ đủ điều kiện đối với các đối tượng thuộc diện được hỗ trợ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ.
11.Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.
-Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 74/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 1955/QĐ-UBND ngày 12/5/2020 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ  người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội, các văn bản của Trung ương, Thành phố và Kế hoạch của UBND huyện với nhiêu hình thức phong phú, hiệu quả. 
-Thực hiện công tác rà soát, hướng dẫn, xác nhận và lập danh sách các đối tượng là người lao động, hộ kinh doanh cá thể đủ điều kiện hưởng hỗ trợ đảm bảo minh bạch, kịp thời, đúng đối tượng có sự tham gia giám sát của đại diện các tổ chức chính trị - xã hội và công khai đến cộng đồng dân cư.
-Thành lập Hội đồng xét duyệt hỗ sơ hỗ trợ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 02/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ do Chủ tịch UBND xã, thị trấn- Chủ tịch hội đồng: Phó chủ tịch UBND xã, thị trấn phụ trách văn hóa xã hội - Phó chủ tịch hội đồng: các thành viên gồm: Trưởng công an, công chức LĐTB&XH, công chức kế toán, Trưởng ban công tác mặt trận các khu dân cư, tổ trưởng dân phó, trưởng thôn...
-Thực hiện đúng quy trinh quy định về tiếp nhận, lưu trữ hỗ sơ, họp xét duyệt và trình UBND huyện thẩm định, phê duyệt được quy định tại Quyết định số 1255/QĐ-UBND ngày 12/5/2020 của UBND Thành phố Hà Nội. Chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước UBND huyện về danh sách và các nội dung xác nhận thuộc thầm quyên đối với các đối tượng thuộc diện được hỗ trợ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ. 
-Thực hiện các chính sách hỗ trợ theo đúng quy định, đám bảo đúng nguyên tắc, đối tượng, công khai, minh bạch, kịp thời, không để tiêu cực, lợi dụng, trục lợi chính sách.
-Thực hiện báo cáo tuần (vào ngày thứ 6 hàng tuần) về kết quả thực hiện theo nhiệm vụ được phân công về UBND huyện (qua phòng Lao động- TBXH huyện để tổng hợp). 
12.Các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn huyện.
-Tuyên truyên, hướng dẫn cho người lao động thực hiện rà soát các chế độ hỗ trợ và thực hiện theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 1955/QĐ-UBND ngày 12/5/2020 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thực hiện các chính sách hỗ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội.
-Thiết lập hồ sơ, lập danh sách theo biểu mẫu, để nghị xác nhận của bảo hiểm xã hội và các ngành có liên quan (tổ chức công đoàn...); liên hệ Phòng Lao động - TBXH, các ngành của huyện, UBND các xã, thị trấn hoàn thiện hồ sơ (khi đủ điêu kiện và có nhu cầu để nghị hỗ trợ) theo quy trình quy định, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính pháp lý của hồ sơ đã kê khai, cung cấp.
-Chỉ trả kinh phí hỗ trợ cho người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương đã được UBND huyện ra quyết định phê duyệt chậm nhất trong vòng 05 ngày kể từ ngày nhận kinh phí hỗ trợ, tổng hợp hồ sơ chứng từ theo quy định gửi ngay phòng Lao động-TBXH. 
-Thực hiện các chính sách hỗ trợ theo đúng quy định, đảm bảo đúng nguyên tắc, đối tượng, công khai, minh bạch, kịp thời, không để tiêu cực, lợi dụng, trục lợi chính sách. 
Trên đây là Kế hoạch thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn, UBND huyện đề nghị Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị huyện phối hợp thực hiện; Đây là một nội dung quan trọng, cấp bách, UBND huyện yêu câu các phòng, ban, ngành liên quan, các đơn vị doanh nghiệp và UBND các xã, thị trấn nghiêm túc, khẩn trương triển khai thực hiện. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc kịp thời báo cáo về UBND huyện (qua phòng Lao động-TBXH ) đề kịp thời phối hợp giải quyết./. 
 

Thảo Linh (tổng hợp)

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C