Pháp luật

Thạch Thất: Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2020

(09:21:00 15/05/2020) UBND huyện Thạch Thất vừa ban hành Kế hoạch số 142/KH-UBND, triển khai tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2020 trên địa bàn huyện.

Theo kế hoạch, các hoạt động tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng cần được tiến hành đồng bộ, nghiêm túc bằng nhiều hình thức phù hợp từng đối tượng. Quan tâm thực hiện việc tuyên truyền pháp luật phòng, chống tham nhũng trong khu vực ngoài Nhà nước.
Gắn việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn và triển khai các chỉ đạo của Trung ương và Thành phố về công tác phòng, chống tham nhũng.  
 
NỘI DUNG, HÌNH THỨC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
Theo khoản 1, mục II của Kế hoạch số 206/KH-UBND ngày 17/9/2019 của UBND Thành phố Hà nội về việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019- 2021 trên địa bàn thành phố Hà Nội gồm:
1) Thực trạng, nguyên nhân, điều kiện tham nhũng và giải pháp phòng, chống tham nhũng.
2) Ý nghĩa, tầm quan trọng của phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính.
3) Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức liêm chính và phòng, chống tham nhũng.
4) Quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, của Thành phố về phòng, chống tham nhũng.
5) Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành (trọng tâm là các quy định mới về: hành vi tham nhũng; phòng, chống tham nhũng trong khu vực ngoài nhà nước; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước trong phòng, chống tham nhũng; các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; xử lý tham nhũng và hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng; Các quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) về tội phạm về chức vụ, chính sách xử lý đối với người có hành vi tham nhũng được quy định tại Bộ luật Hình sự năm 2015...
6) Kinh nghiệm phòng, chống tham nhũng trong lịch sử Việt Nam và Thành phố; các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng trong các văn bản chỉ đạo, đánh giá, tổng kết... công tác phòng, chống tham nhũng của Trung ương và Thành phố.
7) Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng; hợp tác quốc tế của Việt Nam trong phòng, chống tham nhũng; kinh nghiệm quốc tế về phòng, chống tham nhũng.
8) Tình hình, kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, kết quả thanh tra, kiểm tra các vụ việc và điều tra, truy tố, xét xử các vụ án liên quan đến tham nhũng; kết quả xử lý các vụ việc về phòng, chống tham nhũng của cả nước và Thành phố...).
9) Quyền, nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và công dân trong phòng, chống tham nhũng.
10) Mô hình, kinh nghiệm, gương tiêu biểu về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính, phê phán những biểu hiện tiêu cực, tham nhũng ở cơ quan, đơn vị, địa phương.
11) Các sự kiện, vấn đề chính trị - pháp lý - kinh tế - văn hóa - xã hội có chủ đề, nội dung về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính.
UBND huyện yêu cầu Phòng Tư pháp huyện, Thanh tra huyện, phòng Tài chính- Kế hoạch huyện, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thường xuyên tổ chức quán triệt Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền; kết hợp tuyên truyền pháp luật phòng, chống tham nhũng qua hoạt động quản lý, điều hành, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và giải quyết các thủ tục liên quan đến thẩm quyền của cơ quan, đơn vị, địa phương./.

 

Thảo Linh (tổng hợp)

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C