Xã hội

Thạch Thất: Xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, thực sự là tổ ấm của mỗi người, là tế bào lành mạnh của xã hội

(09:16:00 22/02/2021) Nhằm tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành trên địa bàn huyện, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, các cá nhân, gia đình và cộng đồng về tầm quan trọng của công tác gia đình; Phát huy hiệu quả các giá trị trong gia đình nhằm tạo sự liên kết bền vững giữa các thành viên trong ứng xử, nếp sống gia đình; góp phần xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, thực sự là tổ ấm của mỗi người, là tế bào lành mạnh của xã hội.

Gia đình là một tế bào của xã hội, nơi duy trì nòi giống, là môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người.
 
UBND huyện Thạch Thất vừa ban hành Kế hoạch số 59/UBND về việc triển khai công tác quản lý nhà nước về gia đình năm 2021.
Kế hoạch nêu rõ 4 nhiệm vụ trong tâm, đó là: Tham mưu kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 trên địa bàn huyện. Tổ chức hoạt động truyền thông trọng điểm trong các dịp: Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3), Kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình (Tháng 6). Thu thập, tổng hợp báo cáo về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình theo quy định. Tổ chức tập huấn, nghiệp vụ công tác gia đình cho đội ngũ cán bộ tại địa phương; Đẩy mạnh, nhân rộng các mô hình Câu lạc bộ tại cộng đồng về xây dựng gia đình hạnh phúc và phòng, chống bạo lực gia đình.
Ngoài ra, kế hoạch cũng nhấn mạnh đến một số nhiệm vụ khác như: Công tác xây dựng gia đình văn hóa; Công tác phòng chống bạo lực gia đình; Công tác tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống; Tổ chức các hoạt động nhân ngày kỷ niệm; Tiếp tục triển khai một số hoạt động nghiệp vụ và các hoạt động liên quan đến công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình. 
UBND huyện giao Phòng Văn hóa và Thông tin huyện chủ trì, tham mưu cho UBND huyện triển khai, hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động công tác gia đình năm 2021. Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành liên quan thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng gia đình bình đẳng, ấm no, tiến bộ, hạnh phúc và phát triển bền vững. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về công tác gia đình, phòng chống bạo lực gia đình trên các phương tiện thông tin đại chúng. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các xã, thị trấn triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch công tác gia đình năm 2021. Tổng hợp, định kỳ báo cáo UBND huyện, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội về công tác quản lý nhà nước về gia đình, các chỉ số cơ bản về gia đình, phòng chống bạo lực gia đình.
UBND huyện yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; UBND các xã, thị trấn làm tốt công tác tuyên truyền về xây dựng gia đình hạnh phúc thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Vận động hội viên tham gia vào các Câu lạc bộ phòng, chống bạo lực gia đình, Câu lạc bộ gia đình văn minh hạnh phúc. Tích cực hưởng ứng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với phong trào Xây dựng văn hóa Nông thôn mới và xây dựng Người Thạch Thất thanh lịch, văn minh; nâng cao chất lượng “gia đình văn hóa” và Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình./.

 

Thảo Linh (tổng hợp)

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C