Pháp luật

Thạch Thất ban hành Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2021

(10:01:00 01/03/2021) Để triển khai đồng bộ, nghiêm túc, có hiệu quả các quy định pháp luật và các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, chỉ đạo của Thành ủy, Huyện ủy về công tác phòng, chống tham nhũng; nâng cao ý thức, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũn; phát hiện, ngăn chặn và kịp thời xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng theo quy định pháp luật; từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn huyện.

 
Ngày 26/2/2021, UBND huyện Thạch Thất ban hành Kế hoạch số 68 /KH-UBND về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021.
Theo đó, năm 2021 huyện Thạch Thất tập trung thực hiện 05 nhiệm vụ giải pháp sau:
Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng
Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, trọng tâm là Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành. Chủ động lựa chọn nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng và tình hình nhiệm vụ tại cơ quan, tổ chức, địa phương mình, bảo đảm hiệu quả, thiết thực.
Triển khai và thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách, pháp luật, các giải pháp về phòng, chống tham nhũng
Triển khai thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018; Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, xem trọng việc công khai, minh bạch hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp; thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng và thực hiện tốt các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; đẩy mạnh cải cách hành chính; thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt và trả lương, thu nhập qua tài khoản. Thường xuyên kiểm tra, rà soát, tham mưu đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý kinh tế - xã hội, các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ... nhằm mục đích phòng, ngừa tham nhũng. Đôn đốc các đơn vị thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện để tổng hợp báo cáo Thành phố theo quy định.
Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị
Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải gương mẫu, liêm khiết; quyết liệt, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng. Đẩy mạnh phát hiện, xử lý “ tham nhũng vặt”. Xử lý nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham những theo Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018. Cán bộ, công chức, viên chức phải thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng với phương châm “giữ chức vụ càng cao càng phải gương mẫu ”. 
Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tự kiểm tra phát hiện và xử lý tham nhũng
Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tự kiểm tra, nhất là ở lĩnh vực nhạy cảm, có nhiều dư luận quan tâm như: đất đai, môi trường, khoáng sản; tài chính, ngân sách; đầu tư xây dựng cơ bản; tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về chức trách công vụ, công chức, về minh bạch tài sản, thu nhập. Đẩy mạnh việc xây dựng và thực hiện các quy tắc ứng xử, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của huyện có năng lực, trình độ, tận tụy, liêm chính. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan chức năng trong công tác phòng, chống tham nhũng. Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa cơ quan thường trực phòng, chống tham nhũng của UBND huyện với Công an; Viện kiểm sát, Toà án nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng.
Nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và các tổ chức thành viên nâng cao vai trò phản biện, giám sát việc thực hiện pháp luật phòng, chống tham nhũng; phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tham gia tích cực vào việc phát hiện, phản ánh, tổ cáo, cung cấp thông tin về hành vị tham nhũng của cán bộ, công chức, viên chức và cơ quan, tổ chức, đơn vị có dấu hiệu tham nhũng.
Theo đó, UBND huyện đề nghị Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; UBMTTQ và các tổ chức chính trị xã hội căn cứ vào Kế hoạch này và chức năng, nhiệm vụ được giao, tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị, địa phương, xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện, đồng thời thực hiện chế độ thông tin báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng theo quy định, góp phần thực hiện tốt Luật phòng, chống tham nhũng trên địa bàn huyện./.

 

Thảo Linh (tổng hợp)

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C