An ninh quốc phòng

Thạch Thất bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho đối tượng 4 năm 2020

(09:36:00 18/02/2020) Trong 4 ngày từ ngày 14 đến ngày 17/2/2020, huyện Thạch Thất tổ chức 2 lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 năm 2020 cho các đồng chí công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị, Đảng ủy các xã, thị trấn.

Trong thời gian tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên được các báo cáo viên của Trung tâm Giáo dục quốc phòng- Đại học Quốc gia Hà Nội và Học viện Chính trị- Bộ Quốc phòng truyền đạt các Chuyên đề gồm: Đường lối quan điểm Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh; Phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế văn hóa, tư tưởng, quản lí nhà nước về an ninh trật tự trong tình hình mới; Dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh; Biên giới quốc gia và chủ quyền biên giới quốc gia; Quản lí và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; Thảo luận, trao đổi thời sự, chính trị, tình hình biển, đảo. Những nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng, An ninh quốc gia, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Dân quân tự vệ, Biên giới quốc gia, Biển Việt Nam và Pháp lệnh dự bị động viên. Phòng, chống chiến lược "Diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch; Tôn giáo và chính sách tôn giáo ở Việt Nam. 
Toàn cảnh lớp bồi dưỡng
 
Qua lớp bồi dưỡng giúp các học viên nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới, từ đó vận dụng hiệu quả trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.

 

Vũ Vân

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C