Xã hội

Thạch Thất triển khai đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2020- 2025”

(09:01:00 16/10/2020) Nhằm tăng cường xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học, xây dựng văn hóa trường học lành mạnh, thân thiện; tạo chuyển biến căn bản về ứng xử văn hóa của cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, học sinh, sinh viên phát triển năng lực, hoàn thiện nhân cách, lối sống văn hóa; nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, góp phần xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, sáng tạo. UBND huyện vừa ban hành kế hoạch thực hiện đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2020- 2025”.

Đề án đặt ra mục tiêu, trong giai đoạn 2020- 2025: 100% các trường Mầm non, Tiểu học, THCS xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử trong trường học theo hướng dẫn của Bộ GDĐT; Kế hoạch của UBND huyện, đảm bảo phù hợp với điều kiện và đặc trưng của nhà trường. Hằng năm, 100% cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh được tuyên truyền, phổ biến, học tập các vấn đề liên quan đến văn hóa ứng xử, môi trường văn hóa trong gia đình, nhà trường và cộng đồng. Phấn đấu 100% cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, cán bộ Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Đội Thiếu niên trong nhà trường được bồi dưỡng nâng cao năng lực ứng xử văn hóa. Phấn đấu 100% trường học đạt tiêu chuẩn xanh, sạch, đẹp, an toàn, lành mạnh, thân thiện, góp phần xây dựng môi trường văn hóa trong nhà trường.
 
Để đạt được mục tiêu trên, cần thực hiện các giải pháp chủ yếu như: Tuyên truyền sâu rộng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, nhân viên, học sinh, gia đình và cộng đồng về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử trong trường học; mục đích, ý nghĩa, biện pháp, trách nhiệm của nhà trường, gia đình người học, tổ chức, đoàn thể, chính quyền địa phương đối với việc xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học; thái độ, hành vi, ngôn ngữ, chuẩn mực của người học, người dạy, cán bộ, nhân viên trong trường học. Cung cấp tài liệu giáo dục, tuyên truyền về ứng xử văn hóa cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh trong các cơ sở giáo dục do Bộ GDĐT ban hành. Tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, tình yêu thương con người và truyền thống văn hóa ứng xử của dân tộc Việt Nam, nêu gương cán bộ, nhà giáo, nhân viên và người đứng đầu nhà trường trong xây dựng văn hóa ứng xử, các cá nhân điển hình & mô hình nhà trường thực hiện tốt công tác xây dựng văn hóa ứng xử.
Tuyên truyền về văn hóa ứng xử trên bảng tin, cổng thông tin điện tử của ngành, của nhà trường. Tuyên truyền thông qua tổ chức cuộc thi, hội nghị, hội thảo, tọa đàm, diễn đàn về ứng xử văn hóa trong trường học cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tham gia; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, internet và mạng xã hội trong hoạt động tuyên truyền.
Các nhà trường xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử với sự tham gia và cam kết của các bên liên quan (cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, học sinh, cha mẹ học sinh... ). Trong đó: quy định cụ thể những việc nên làm và không nên làm trong các mối quan hệ ứng xử của các chủ thể trong nhà trường thể hiện thông qua trang phục, ngôn ngữ, hành vi ứng xử. Bộ Quy tắc ứng xử phải ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện, phù hợp với lứa tuổi, các cấp học và văn hóa đặc trưng của Thủ đô. Quy tắc ứng xử phải được niêm yết tại các bảng tin, bảng thông báo, website nhà trường, trong phòng học, phòng làm việc và những nơi cần thiết khác của nhà trường; gửi tới từng thành viên nhà trường qua hệ thống email, hệ thống liên lạc điện tử, cha mẹ học sinh. Phát huy tính gương mẫu của cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên và trách nhiệm của người đứng đầu nhà trường trong xây dựng văn hóa ứng xử; chú trọng xây dựng nhân cách người thầy. Cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, cán bộ Đoàn - Hội - Đội, Công đoàn nhà trường thường xuyên phổ biến, quán triệt nội dung quy tắc ứng xử trong trường học trong các tiết học chính khóa, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động trải nghiệm, ngoại khóa, hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh...
Để triển khai thực hiện Đề án này, Phòng Giáo duc & đào tạo huyện là cơ quan thường trực tham mưu cho UBND huyện xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra, đánh giá việc thực hiện tại các nhà trường. Tổng hợp và gửi bảo cáo về Sở GDĐT và UBND huyện theo quy định. Chỉ đạo các nhà trường xây dựng các chuyên đề giáo dục về văn hóa ứng xử; triển khai các văn bản liên quan đến chuẩn nghề nghiệp nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; điều lệ các cấp học, quy chế đánh giá hạnh kiểm, kết quả rèn luyện của học sinh. Phối hợp với các phòng, ngành liên quan tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động trong toàn Ngành để phát huy vai trò nêu gương của đoàn viên công đoàn trong thực hiện ứng xử văn hóa trong các trường học. Tổ chức các hoạt động tạo môi trường văn hóa trong trường học và tuyên truyền các mô hình văn hóa ứng xử cho học sinh và giáo viên làm công tác Đoàn, Đội trong các nhà trường. Phối hợp với Trung tâm văn hóa- Thông tin và Thể thao huyện tuyên truyền nâng cao nhận thức về xây dựng văn hóa ứng xử trong các trường học trên các phương tiện thông tin đại chúng…/.

 

Thảo Linh (tổng hợp)

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C