An ninh quốc phòng

Thực hiện tốt công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trong tình hình mới

(09:47:00 07/09/2020) Công tác bảo vệ bí mật Nhà nước là nhiệm vụ quan trọng của cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia. Đặc biệt trong thời đại công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ như hiện nay, để thực hiện mưu đồ chính trị, các thế lực thù địch, phản động ở trong và ngoài nước đã và đang lợi dụng triệt để internet để thu thập tin tức bí mật Nhà nước (BMNN); sử dụng kỹ thuật công nghệ cao thông qua internet tấn công phá hoại cơ sở dữ liệu quan trọng trên mọi lĩnh vực nhằm thực hiện ý đồ chống phá. Điều này đặt ra những thách thức không nhỏ đối với công tác bảo vệ BMNN.

Trong những năm qua, công tác bảo vệ bí mật Nhà nước đã được Huyện ủy, UBND huyện, các cấp, các ngành chú trọng, tập trung chỉ đạo thực hiện và đạt được những kết quả tích cực, góp phần đảm bảo an ninh quốc gia, trật trự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.
 
Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trong tình hình mới; Ngày 04/9/2020, UBND huyện ban hành Công văn số 1591 yêu cầu các phòng, ban, ngành, đoàn thể; UBND các xã, thị trấn làm tốt việc tổ chức quán triệt, phổ biến, tuyên truyền Iuật Bảo vệ bí mật Nhà nước năm 2018. Nghị định số 26/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ BMNN, Thông tư số 24/2020/TT-BCA ngày 10/3/2020 ban hành biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ BMNN, các danh mục bí mật Nhà nước của ngành, lĩnh vực (có hiệu lực từ ngày 01/7/2020) và các quy định, hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Công an, UBND Thành phố, UBND huyện. Ban hành và tổ chức thực hiện Nội quy, Quy chế bảo vệ BMNN tại địa phương, đơn vị; Bảo đảm cơ sở vật chất, trang, thiết bị, phương tiện cho việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ BMNN.
Công an huyện Chủ trì, phối hợp với Phòng Tư pháp huyện và các đơn vị liên quan tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng và tham mưu, trình UBND huyện ban hành Quy chế Bảo vệ BMNN của huyện; phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc Luật Bảo vệ BMNN và các văn bản quy phạm pháp luật, chỉ đạo hướng dẫn của cấp trên về bảo vệ BMNN. Kiểm tra công tác bảo vệ BMNN trong lực lượng Công an và các đơn vị địa phương thuộc phạm vi quản lý nhà nước về an ninh, trật tự để kịp thời hướng dẫn, phát hiện những vị phạm, khuyết điểm, hạn chế và có biện pháp khắc phục xử lý kịp thời. Làm tốt công tác sơ kết, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm và đưa ra những dự báo, kế hoạch, giải pháp công tác bảo vệ BMNN phù hợp với tình hình thực tế, yêu cầu nhiệm vụ cụ thể trước mắt và lâu dài. UBND các xã, thị trấn rà soát, kiện toàn Ban chỉ đạo công tác bảo vệ BMNN của địa phương.
Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ BMNN tại các đơn vị thuộc Huyện, nhằm kịp thời phát hiện, khắc phục, chấn chỉnh những sơ hở, sai phạm về bảo vệ BMNN và kiến nghị xử lý theo quy định; đồng thời tăng cường các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn lộ, mất BMNN. Tổ chức tập huấn về bảo vệ BMNN cho các đơn vị thuộc Huyện để nâng cao nhận thức và thống nhất thực hiện. Đồng thời tuyên truyền thông báo về phương thức, thủ đoạn, hoạt động nhằm thu thập, tấn công, đánh cắp, chiếm đoạt BMNN để các đơn vị, địa phương trên địa bàn cảnh giác, có biện pháp ứng phó.
Với những biện pháp đồng bộ, phát huy tinh thần trách nhiệm, nâng cao ý thức cảnh giác của những tổ chức, cá nhân có trách nhiệm liên quan là điều kiện tiên quyết để công tác bảo vệ BMNN trên địa bàn huyện Thạch Thất được đảm bảo an toàn, kịp thời ngăn chặn âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội./.

 

Thảo Linh (tổng hợp)

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C