Chính trị

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

(20:08:00 10/09/2020) Tiếp tục thực hiện Thông báo Kết luận số 173-TB/TW ngày 06/4/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khoá VIII về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, các địa phương, đơn vị quan tâm thực hiện các nội dung sau:

 

Nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa của báo, tạp chí của Đảng, coi đây là tài liệu sinh hoạt Đảng và công tác tuyên truyền quan trọng giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao trình độ lý luận chính trị, vận dụng kiến thức vào sản xuất, đời sống; động viên và cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Cán bộ, đảng viên, nhất là người lãnh đạo các cấp phải gương mẫu đọc, nghiên cứu báo, tạp chí của Đảng. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, xác định trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các cấp ủy về việc mua, đọc và làm theo báo Đảng. Có hình thức phù hợp để sử dụng hiệu quả các loại tài liệu, báo chí của Đảng được cung cấp, đặt mua. Đẩy mạnh phong trào đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng. Coi trọng kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng ở các cấp; nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước đối với công tác mua, đọc báo, tạp chí của Đảng. Kiểm tra chặt chẽ việc cấp và sử dụng kinh phí mua báo, tạp chí của Đảng, bảo đảm sử dụng kinh phí đúng nguyên tắc, mục đích; khuyến khích mở rộng đối tượng hưởng thụ báo, tạp chí của Đảng. Đầu tư nâng cấp hệ thống điểm bưu điện văn hóa xã và dành một khoản ngân sách cấp phát miễn phí một số loại báo, tạp chí của Đảng cho tủ sách, thư viện các thôn, xóm, khu dân cư để tăng số lượng phát hành các ấn phẩm báo chí (nhất là báo Đảng), đưa thông tin báo chí kịp thời đến mọi tầng lớp nhân dân. Các cấp ủy Đảng và tổ chức Đảng các cấp, các ban, ngành, đoàn thể cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đưa tin, viết bài, góp ý kiến phát triển Đảng, chính quyền trên báo, tạp chí Đảng…/. 

Thảo Linh (tổng hợp)

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C