Pháp luật

Triển khai thi hành Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và người nước ngoài tại Việt Nam

(09:13:00 18/09/2020) UBND huyện vừa ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, trên địa bàn huyện Thạch Thất, nhằm quán triệt, tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, lực lượng vũ trang, người lao động và quần chúng nhân dân trên địa bàn huyện nắm bắt và thực hiện nghiêm túc.

Kế hoạch gồm 3 nội dung thực hiện chính: 
Tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc Quyết định số 351/QĐ-TTg ngày 06/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 14/7/2020 của UBND Thành phố về ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Thành phố về việc thực hiện Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.
Xác định trách nhiệm và phân công rõ nhiệm vụ cụ thể giữa các phòng, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trong triển khai thi hành Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả; có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành trong quá trình triển khai thi hành Luật.
Các phòng, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn được giao nhiệm vụ phải chủ động, tích cực triển khai thực hiện Kế hoạch theo đúng nội dung, lộ trình đề ra, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả.
Theo đó, Công an huyện chủ trì phối hợp với Phòng Tư pháp huyện tổ chức Hội nghị tập huấn Luật cho lãnh dạo UBND huyện, các phòng, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, các cán bộ trực tiếp liên quan đến công tác quản lý xuất nhập cảnh, quản lý cán bộ, công chức, hoạt động đối ngoại...
Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn chủ động lựa chọn hình thức, nội dung tuyên truyền Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành bảo đảm phù hợp với đặc điểm của Cơ quan, đơn vị mình.
Đối với nhiệm vụ rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, UBND huyện giao Công an huyện là đơn vị đầu mối, giúp Chủ tịch UBND huyện theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nội dung kế hoạch. Định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện với Ủy ban nhân dân huyện để báo cáo kết quả với Ủy ban nhân dân Thành phố theo quy định.
Thủ trưởng các phòng, ban, ngành Huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ, chủ động tổ chức phối hợp và triển khai thực hiện Kế hoạch và các văn bản có liên quan tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được phân công bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Công an huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện để tổng hợp, báo cáo UBND huyện xem xét, quyết định./.

 

Thảo Linh (tổng hợp)

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C