Chính trị

Tự hào truyền thống 91 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 -1/8/2021)

(18:22:00 31/07/2021) Trong mọi hoàn cảnh, các thế hệ cán bộ ngành Tuyên giáo huyện Thạch Thất luôn nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, tích cực tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, động viên, cổ vũ nhân dân huyện trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập tự do, thống nhất đất nước, trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và huyện.

 
Sau Hội nghị thành lập Đảng (03/2/1930), Ban Chấp hành Trung ương đã thành lập Ban Cổ động và Tuyên truyền - Cơ quan tham mưu, chỉ đạo công tác tư tưởng của Đảng với nhiệm vụ trước mắt là tuyên truyền, giác ngộ quần chúng về chủ nghĩa Mác - Lênin, về Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt và đường lối cách mạng của Đảng; cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân giác ngộ cách mạng, hiểu Đảng, ủng hộ Đảng, tin và đi theo Đảng làm cách mạng. Đặc biệt, ngày 1/8/1930, Ban Cổ động và Tuyên truyền (tiền thân của Ban Tuyên giáo Trung ương ngày nay) đã xuất bản tài liệu "Ngày quốc tế đỏ 1/8" kêu gọi chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ hòa bình, bảo vệ Liên bang Xô - Viết. Sau khi vừa được phát hành, tài liệu này đã có tác động rộng rãi trong xã hội và chỉ trong một thời gian ngắn, trong cả nước đã nổ ra hàng trăm cuộc mít tinh, biểu tình của nhân dân ta chống chiến tranh đế quốc. Ngày 1/8 trở thành mốc son trong lịch sử đấu tranh cách mạng của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, đánh dấu một hoạt động có ý nghĩa trong công tác tuyên giáo của Đảng. Với ý nghĩa đó, vào năm 2000, Đảng ta đã quyết định lấy ngày 01 tháng 8 hàng năm làm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng.
Trong những năm gần đây, công tác Tuyên giáo của huyện Thạch Thất tiếp tục có những bước tiến mới và đạt được những thành tích quan trọng trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Công tác tuyên giáo của Đảng bộ đã góp phần khẳng định đường lối chính trị đúng đắn của Đảng trước những vấn đề phức tạp trong nước, khu vực và thế giới; tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong nhân dân. Tuyên truyền kịp thời các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, giúp đưa các chủ trương, đường lối, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhanh chóng đi vào cuộc sống. 
Trong 6 tháng đầu năm 2021, ngành Tuyên giáo huyện đã giúp cấp ủy triển khai thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" theo tinh thần Chỉ thị 06-CT/TW của Bộ Chính trị khoá X, Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI "về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Đặc biệt từ năm 2020 đến nay, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và tác động trực tiếp đến các mặt đời sống xã hội của huyện, ngành Tuyên giáo của Đảng bộ huyện tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền phù hợp, góp phần rất quan trọng vào việc ổn định tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện; 
Bên cạnh đó, ngành Tuyên giáo Huyện ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo, tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, gắn với các Chương trình công tác của Thành ủy, Huyện ủy. Bám sát Kế hoạch số 08 ngày 10/12/2020 của Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã chủ động, đôn đốc các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Huyện ủy tổ chức hội nghị học tập, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII đến cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện
Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền các sự kiện chính trị lớn của đất nước, Thủ đô và của huyện, trọng tâm là tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, gắn với tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị: sản xuất vụ xuân; công tác tuyển quân; an ninh trật tự, an toàn giao thông; cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”; xây dựng xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao; Tham mưu chỉ đạo Tổ thư ký, Cộng tác viên giúp việc Ban chỉ đạo 35 của Huyện nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, chống phá của các thế lực thù địch, phản động trên không gian mạng; thành lập thêm trang Fanpage “Ban Tuyên giáo Thạch Thất”, duy trì hoạt động các trang “Thạch Thất phát triển” và “Quê hương yêu dấu”. Tập trung thông tin, tuyên truyền về các sự kiện lớn: Đại hội lần thứ XIII của Đảng, công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, công tác phòng dịch bệnh covi-19 và những vấn đề mới phát sinh trên địa bàn.
Đ/c Nguyễn Đăng Quân - Ủy viên BTV huyện ủy - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy- Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị sơ kết công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. 
 
Trong bối cảnh hiện nay, đòi hỏi ngành Tuyên giáo không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng và hành động trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế; củng cố niềm tin, tự hào về Đảng, về đất nước và con người Việt Nam; nâng cao uy tín, vị thế của đất nước; góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 
Kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo cũng là dịp để các cấp uỷ Đảng, chính quyền và cán bộ làm công tác Tuyên giáo nhận thức sâu sắc hơn về vai trò, vị trí của công tác Tuyên giáo, coi đó là lĩnh vực đặc biệt quan trọng trong hoạt động lãnh đạo của Đảng. Đây cũng là dịp để chúng ta ôn lại và phát huy truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng trên lĩnh vực công tác Tuyên giáo. Qua đó góp phần củng cố, bảo đảm sự thống nhất về chính trị, tư tưởng, kiên định các nguyên tắc, nâng cao niềm tin trong Đảng và Nhân dân. Những người làm công tác Tuyên giáo của Đảng luôn tuyệt đối trung thành với lý tưởng của Đảng và sự nghiệp cách mạng, gắn bó máu thịt với Nhân dân, dũng cảm và tỉnh táo trong đấu tranh, nhất quán trong nhận thức và hành động, kiên định trong tư duy và tổ chức thực hiện, thường xuyên bồi dưỡng phẩm chất tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 

Thảo Linh

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C