Xây dựng nông thôn mới

Đề án “Mở rộng, phát triển mô hình sản xuất nông nghiệp mới có chất lượng và hiệu quả kinh tế cao giai đoạn 2016 - 2020” năm 2020

(21:03:00 05/09/2020) Nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững; đưa nhanh các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để tăng năng suất lao động, gia tăng giá trị và chất lượng sản phẩm. Thông qua việc mở rộng, phát triển mô hình nông nghiệp mới có chất lượng và hiệu quả kinh tế cao góp phần quan trọng trong quá trình tích tụ ruộng đất, chuyển dịch cơ cấu lao động ở nông thôn, từng bước thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hóa trong nông nghiệp.

Đến nay, trên địa bàn Huyện đã phát triển được các vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung có có hiệu quả kinh tế cao
 
UBND huyện xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án “Mở rộng, phát triển mô hình sản xuất nông nghiệp mới có chất lượng và hiệu quả kinh tế cao giai đoạn 2016 - 2020” năm 2020 như sau:
Về trồng trọt:
Tiếp tục chỉ đạo thực hiện gieo cấy đúng lịch thời vụ và cơ cấu giống, quan tâm đến công tác phòng, chống sâu bệnh dịch hại cho cây trồng. Duy trì tỷ lệ diện tích giống lúa ngắn ngày, năng suất, chất lượng cao vào sản xuất đạt 100% diện tích gieo cấy. Tiếp tục hỗ trợ kinh phí mua giống lúa thực hiện khảo nghiệm một số giống năng suất, chất lượng cao để làm cơ sở bổ sung vào bộ giống lúa chính của huyện. Tiếp tục chỉ đạo chuyến đổi cơ cấu cây trồng, phát triển sản xuất theo quy mô lớn, tập trung gắn với bảo quản, chế biến và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị. Đẩy mạnh áp dụng tiến bộ kỹ thuật về giống, công nghệ cao nhằm tăng năng suất, chất lượng, giảm giá thành và thích ứng với biến đổi khí hậu. 
Hỗ trợ 50% kinh phí xây dựng cơ sở vật chất nhà màng cho các HTX nông nghiệp có đăng ký thực hiện với quy mô từ 1.000 m2 - 3.000m2 để mở rộng diện tích trồng rau an toàn trong nhà màng, nhà lưới, nhà kính tại xã Hương Ngài và Dị Nậu. Tiếp tục hỗ trợ 50% kinh phí thực hiện chương trình xử lý rơm rạ bằng chế phẩm vi sinh để làm phân bón cho cây trồng ở các xã, thị trấn. Tổ chức tập huấn, tuyên truyền hướng dẫn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng.
Về chăn nuôi:
Quản lý chặt chẽ đàn trâu đực giống đã cấp cho 03 xã miền núi để thực hiện có hiệu quả chương trình cải tạo, nâng cao năng suất, chất lượng đàn trâu địa phương. Tiếp tục thực hiện chương trình Sind hóa đàn bò và cải tạo đàn bò bằng các giống bò có năng suất chất lượng cao như: BBB, Brahman, Droghtmaster. Tuyên truyền, vận động các hộ chăn nuôi lợn chuyển đổi sang chăn nuôi một số loại động vật khác như: trâu, bò, gia cầm, thủy sản để đảm bảo hiệu quả kinh tế. Hỗ trợ kinh phí mua 26.000 con gà Mía 01 ngày tuổi để phát triển mô hình chăn nuôi gà Mía thả vườn theo hướng an toàn sinh học. Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tổ chức tuyên truyền, tập huấn, thăm quan, học tập kinh nghiệm để mở rộng những mồ hình chăn nuôi cho hiệu quả kinh tế cao như: mô hình nuôi giun quế, bò thịt BBB, trâu thịt, gà Mía thả vườn, dê, ... ở những xã vùng đồi gò, xã miền núi.
Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, hỗ trợ kinh phí mua bổ sung một số loại vắc xin không được Thành phố hỗ trợ 100% như: vắc xin Dại cho đàn chó mèo, vắc xin tụ huyết trùng trâu, bò,... để cấp cho các xã, thị trấn tiêm triệt để 100% tổng đàn. Nhân rộng mô hình sử dụng chế phẩm vi sinh xử lý chất thải chăn nuôi để nuôi giun quế tại các xã miền núi.
Về công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản:
Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và ATTP nông, lâm, thủy sản đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông, lâm, thủy sản trên địa bàn huyện.
Về lâm nghiệp:
Tiếp tục quản lý, duy trì, chăm sóc và phòng cháy, chữa cháy cho diện tích rừng hiện có. Thực hiện chuyển đổi từ cây lâm nghiệp hiệu quả thấp sang trồng cây hiệu quả kinh tế, tăng thu nhập cho người dân. Hỗ trợ 100% kinh phí mua giống cây Dổi ghép lấy hạt với quy mô 15ha cho 02 xã Tiến Xuân và Yên Bình.
Về quản lý các mô hình chuyển đổi đã được UBND huyện phê duyệt và thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa theo Nghị định số 62/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ:
Chỉ đạo các xã, thị trấn quản lý chặt chẽ và thường xuyên kiểm tra các mô hình chuyển đổi, yêu cầu các chủ mô hình thực hiện đúng theo quyết định UBND huyện phê duyệt, xử lý dứt điểm tình trạng vi phạm đất đai, trật tự xây dựng tại các mô hình theo đúng quy định của Luật Đất đai 2013. Tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị định 62/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa và Quyết định số 1423/QĐ-UBND ngày 02/5/2019 của UBND huyện về chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa đến năm 2020.
Về giải pháp thực hiện:
UBND huyện yêu cầu các phòng chuyên môn, các cơ quan có liên quan, UBND các xã, thị trấn, UB MTTQ, các đoàn thể chính trị- xã hội tập trung chỉ đạo làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, tập huấn, hội nghị tổng kết, đánh giá hiệu quả của mô hình để làm cơ sở nhân rộng trên toàn huyện. Tiếp tục vận động các hộ dân tích tụ ruộng đất, cho thuê, mượn, chuyển nhượng hoặc liên doanh, liên kết để tạo ra những vùng sản xuất chuyên canh, tập trung, thực hiện sản xuất theo hướng công nghệ cao gắn kết chuỗi tiêu thụ sản phẩm để có sản phẩm sạch, an toàn, góp phần nâng cao giá trị thu nhập cho nông dân. Tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình quốc gia  “Mỗi xã một sản phẩm ” gắn với xây dựng thương hiệu, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiêu thụ sản phẩm và thu hút đầu tư vào sản xuất nông nghiệp. Tiếp tục hợp tác với các Viện nghiên cứu khoa học, các trường đại học, các cơ quan chuyên môn về nông nghiệp của Thành phố để tranh thủ tối đa, tiếp thu sớm nhất các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới đưa vào sản xuất trên địa bàn huyện theo hướng “đi tắt đón đầu”. Tăng cường công tác bảo vệ thực vật và thú y để đảm bảo an toàn dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi. Thực hiện tốt công tác vệ sinh tiêu độc môi trường, tiêm vắcxin phòng bệnh, kiểm dịch thực vật, động vật, kiểm soát sản xuất, sơ chế, chế biến cây trồng, vật nuôi, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm.
Liên kết tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp với các doanh nghiệp theo chuỗi giá trị nhằm nâng cao giá trị gia tăng và giúp người nông dân tăng thu nhập, gắn với việc hình thành các vùng sản xuất chuyên canh tập trung. Tổ chức hợp tác liên kết sản xuất giữa những hộ nông dân thành tổ hợp tác, hợp tác xã và các doanh nghiệp để sản xuất theo quy trình tiêu chuẩn chất lượng, chứng nhận chất lượng.
Tạo điều kiện để người dân tiếp cận được với các nguồn vốn vay của các Tổ chức tín dụng, ngân hàng theo Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND ngày 05/12/2018 của HĐND thành phố Hà Nội về một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất, phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, xây dựng hạ tầng nông thôn thành phố Hà Nội, Nghị định số 83/2018/NĐ- CP ngày 24/5/2018 của Chính phủ về khuyến nông, đồng thời tận dụng và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn vay của Quỹ hỗ trợ phát triển HTX Thành phố Hà Nội trực thuộc Liên minh Hợp tác xã thành phố Hà Nội để phát triển sản xuất.
Đối với xã Tiến Xuân và Yên Bình:
Căn cứ vào kế hoạch của huyện, chịu trách nhiệm toàn diện trong việc xác định vị trí, quy mô diện tích chuyển đổi, lựa chọn các hộ có đủ điều kiện tham gia. Giao trách nhiệm cho từng hộ phải trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh và bảo vệ diện tích cây đã trồng đề cây phát triển tốt, mô hình đạt hiệu quả, làm mô hình điểm để học tập và nhân rộng sau này. Thông báo, tuyên truyền, hướng dẫn để các hộ dân khi thực hiện chuyển đổi rừng Keo, Bạch đàn sang trồng cây Dổi lấy hạt không làm ảnh hưởng đến mục đích sử dụng đất rừng và hạn chế sói mòn đất trong mùa mưa, đồng thời đảm bảo thu nhập cho nông dân. 
UBND huyện yêu cầu các phòng chuyên môn, các cơ quan có liên quan, UBND các xã, thị trấn, UB MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội trong huyện phối hợp triển khai thực hiện./.

 

Thảo Linh (tổng hợp)

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C