Chính trị

Kỷ niệm 135 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886-01/5/2021): Tuyên truyền làm sâu sắc hơn vai trò của giai cấp công nhân Việt Nam

(10:12:00 19/04/2021) Nhằm khẳng định vị trí, vai trò, đóng góp to lớn của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Ngày 16/4/2021, Ban Tuyên giáo Thạch Thất ban hành Công văn số 59-CV/BTGHU tuyên truyền kỷ niệm 135 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886- 01/5/2021).

 
Ban Tuyên giáo Thạch Thất đề nghị các cấp Ủy, MTTQ, các đoàn thể chính trị- xã hội, cơ quan, đơn vị thuộc huyện tập trung tuyên truyền về lịch sử, ý nghĩa Ngày Quốc tế Lao động 1/5; Các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam; 
Tuyên truyền ý nghĩa của sự kiện ngày 29/4/1946 Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh số 56 quy định người lao động được nghỉ làm việc có lương và bài phát biểu mít tinh ngày 1/5/1946 của Người; 
Cùng với đó là tuyên truyền quá trình ra đời và chặng đường lịch sử vẻ vang của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam trong đấu tranh giải phóng dân tộc- thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; vị trí, chức năng, nhiệm vụ và những đóng góp của Công đoàn Việt Nam- tổ chức chính trị- xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân, đại diện cho người lao động, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động bằng các hình thức phù hợp, hiệu quả, như: tuyên truyền trên hệ thống Đài phát thanh huyện và đài truyền thanh các xã, thị trấn; tuyên truyền cổ động trực quan; lồng chép tuyên truyền trong sinh hoạt chi bộ và sinh họat chính trị của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong Huyện... 
Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân, đặc biệt là cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động đối với Đảng, Nhà nước và tổ chức Công đoàn Việt Nam. Đồng thời, cổ vũ, phát huy bản lĩnh chính trị, phẩm chất, năng lực của đội ngũ công nhân, viên chức, lao động thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ngay từ năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Thạch Thất lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015-2020./.

 

Thảo Linh (tổng hợp)

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C