Pháp luật

Thạch Thất: Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11)

(09:00:00 01/11/2022) Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022 trên địa bàn TP Hà Nội có chủ đề: “Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11/2022, các ngành, các cấp TP Hà Nội đổi mới, sáng tạo, triển khai hiệu quả, toàn diện các lĩnh vực công tác; gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng pháp luật với tổ chức thi hành pháp luật; hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phục hồi và phát triển kinh tế; góp phần xây dựng xã hội dân chủ, công bằng, văn minh và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết số 15-NQ/TƯ ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP Hà Nội”.

 
Trên địa bàn huyện Thạch Thất, để Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022 thực hiện nghiêm túc, tiếp tục được tổ chức đi vào chiều sâu, lan tỏa tinh thần tinh thần thượng tôn Hiến pháp và pháp luật trong Nhân dân, UBND huyện Thạch Thất đã ban hành văn bản về việc tổ chức, hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022. Trong đó, yêu cầu các phòng, ban, ngành, đoàn thể Huyện; UBND xã, thị trấn tập trung tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch 241/KH-UBND ngày 13/9/2022 của UBND TP về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022 trong thời gian cao điểm từ ngày 15/10 đến ngày 15/11/2022. Tích cực phối hợp với Phòng Tư pháp huyện tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam. 
UBND Huyện cũng đề nghị các phòng, ngành, đoàn thể, địa phương tập trung phổ biến, tuyên truyền bằng hình thức phù hợp về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022. Chủ động, linh hoạt tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả; có trọng tâm, trọng điểm, không phô trương, hình thức và phù hợp với điều kiện thực tế; bám sát nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật; đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật, ý thức tuân thủ pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân.
 
Với các khẩu hiệu “Sống và làm việc theo pháp luật là việc làm thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, “Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật”, các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam trên địa bàn Huyện sẽ tập trung vào các nội dung trọng tâm như: tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam; Tổ chức hội nghị triển khai văn bản pháp luật mới năm 2022; Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật; tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong xây dựng, thực hiện và bảo vệ pháp luật; phê phán, đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội... 
Từ đó, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của Hiến pháp, pháp luật trong công tác quản lý và kiến tạo phát triển xã hội, bảo vệ quyền con người, quyền công dân; giáo dục ý thức thượng tôn Hiến pháp, pháp luật trong toàn xã hội; phát huy tính tích cực, tự giác trong học tập, tìm hiểu pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc xây dựng, thi hành pháp luật, tạo chuyển biến về ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật trên địa bàn Huyện.

 

Thảo Linh

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C