Pháp luật

UBND huyện yêu cầu việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) phải được tiến hành dân chủ, khoa học, công khai, thực chất

(15:15:00 23/02/2023) Kế hoạch số 67 của UBND huyện Thạch Thất ban hành ngày 16/2/2023 đã nhấn mạnh: Việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) trên địa bàn huyện Thạch Thất nhằm phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết, thể hiện ý chí, nguyện vọng của Nhân dân để hoàn thiện Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi). Qua đó tạo sự thống nhất và đồng thuận của Nhân dân đối với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về đất đai.

 
Đối tượng lấy ý kiến là HĐND, UBND cấp huyện, cấp xã; các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện, tổ chức chính trị; tổ chức chính trị- xã hội, tổ chức chính trị- xã hội- nghề nghiệp; tổ chức xã hội và tổ chức xã hội nghề nghiệp trên địa bàn huyện. Cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên trong các cơ quan, đơn vị; các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, hộ sản xuất, kinh doanh và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện.
Nội dung lấy ý kiến gồm: Bố cục, nội dung và kỹ thuật trình bày của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).
Bên cạnh đó, lấy ý kiến về một số vấn đề trọng tâm của dự thảo Luật, gồm: (1) Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; (2) thu hồi đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; (3) phát triển quỹ đất; (4) giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; (5) đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính, dữ liệu, thông tin đất đai; (6) cơ chế, chính sách tài chính, giá đất; (7) chế độ quản lý, sử dụng các loại đất; (8) phân cấp, giám sát, kiểm soát quyền lực; (9) hộ gia đình sử dụng đất.
Các nội dung trọng tâm theo từng nhóm đối tượng như sau:
Các tầng lớp Nhân dân: (1) Các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; (2) Trình tự, thủ tục thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; (3) Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; (4) Về mở rộng hạn mức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân; (5) Về mở rộng đối tượng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa; (6) Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai; (7) Chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số.
Các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn huyện: (1) Các trường hợp được Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê và cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm; (2) Quy định về bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất; (3) Các trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất; (4) Việc sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thông qua thỏa thuận về quyền sử dụng đất; (5) Việc cho phép chuyển nhượng, thế chấp quyền thuê trong hợp đồng thuê đất trả tiền hằng năm; (6) Nguyên tắc xác định giá đất, bảng giá đất, giá đất cụ thể; (7) Các trường hợp được miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; (8) Chế độ sử dụng đất trong các khu công nghiệp.
Các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp: (1) Thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; (2) Về người sử dụng đất, hộ gia đình sử dụng đất; (3) Căn cứ, thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; (4) Chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số; (5) Các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; (6) Quy định về bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất; (7) Việc sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thông qua việc thỏa thuận về quyền sử dụng đất; (8) Việc cho phép chuyển nhượng, thế chấp quyền thuê trong hợp đồng thuê đất trả tiền hằng năm; (9) Nguyên tắc xác định giá đất, bảng giá đất, giá đất cụ thể; (10) Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai.
Các chuyên gia, nhà khoa học: (1) Phạm vi điều chỉnh; (2) Giải thích từ ngữ; (3) Nội dung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; (4) Về người sử dụng đất, hộ fia đình sử dụng đất; (5) trình tự, thủ tục thu hồi đất, cấp giất chứng nhận quyền sử dụng đất , quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất; (6) Chế độ sử dụng đất đa mục đích, đất xây dựng công trình ngầm, trên không; (7) Chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số; (8) Về đất Tôn giáo.
Kế hoạch cũng nêu rõ yêu cầu việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) trên địa bàn huyện Thạch Thất được thực hiện đến hết ngày 15/3/2023.
Việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân phải được tiến hành rộng rãi, dân chủ, khoa học, công khai; bảo đảm tiến độ, chất lượng, thiết thực và tiết kiệm Ý kiến đóng góp của nhân dân phải được tổng hợp đầy đủ, chính xác; phải được nghiên cứu tiếp thu, giải trình nghiêm túc để hoàn thiện Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

 

Thảo Linh

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C